logo Polskie Łucznictwo Terenowe 3D


System rejestracji i archiwizacji zawodów


Regulaminy -> REGULAMIN ZAWODÓW ŁUCZNICZYCH PBA dyscyplina 3D/BH (BowHunter)

REGULAMIN ZAWODÓW ŁUCZNICZYCH PBA

dyscyplina 3D/BH (BowHunter)

 

 1. CEL ZAWODÓW

Celem głównym uczestnictwa w zawodach 3D/ BH, jest edukacja łuczników w zakresie myśliwskiego użycia łuku.

Rozgrywka w tej kategorii musi być zorganizowane w ten sposób by stanowiła wartościowy trening właściwych zachowań jakie myśliwy musi opanować, w celu skutecznego posługiwania się łukiem na polowaniu. Nie chodzi tu o popisy łucznicze i tryumfowanie celnym, dalekim strzałem, lub strzelanie pomimo braku pewności dystansu w jakim znajduje się cel. Chodzi o wybór tych sytuacji spośród wielu możliwych, zaaranżowanych na zawodach, w których strzał do figury imitującej zwierza …będzie miał szansę być pewny i etyczny, zarówno ze względu na potencjalną celność trafienia jak i potencjalny skutek działania myśliwskiej strzały.

Wśród zawodników nie wyodrębnia się oddzielnych klasyfikacji dla płci, wieku i posiadanego łuku, gdyż z punktu widzenia łowieckiego na polowaniu istnieje tylko myśliwy i zwierzyna. Rozegranie rywalizacji w kategorii BH jest możliwe wyłącznie przy minimum 4 zawodnikach zgłoszonych do startu w tej kategorii.

 1. 2.KONTROLA SPRZĘTU

Przed otwarciem zawodów, sędziowie zobowiązani są do przeprowadzenia kontroli sprzętu wg własnego uznania : wszystkich zawodników lub wyrywkowo. Zawodnicy nie mogą użyczać sobie łuku, strzał, osprzętu, ani w trakcie kontroli ani w trakcie rozgrywki.

2.1.ŁUK

Zawodnik winien posiadać łuk myśliwski bloczkowy lub łuk myśliwski refleksyjny

lub łuk myśliwski-longbow, o siłach naciągu nie mniejszych niż 40#:

2.2.STRZAŁY

2.2.1.        Zawodnik powinien posiadać min. 3 strzały o wadze jednostkowej, nie mniejszej niż 6grs/1# siły naciągu., lotkach o dł. nie mniejszej niż 4” (dopuszcza się lotki krótsze, wysokoprofilowe o dł. min. 2”) z grotami tarczowymi, wkręcanymi.

2.2.2.        Strzały danego zawodnika - powinny posiadać jednakowe parametry i identyczny wygląd, oraz powinny być opisane nazwiskiem lub inicjałami Zawodnika. Zawodnik powinien posiadać min. 3 jednakowe groty myśliwskie o ostrzach stałych, o min. średnicy cięcia 1.0”.

2.2.3.        Organizatorzy mogą zezwolić uczestnikom zawodów na użycie strzał niezgodnych z wymaganiami ,…pod warunkiem pominięcia wyniku zawodnika posiadającego takie strzały - w końcowej klasyfikacji.

Zawodnik posiadający nieregulaminowe strzały zobowiązany jest zgłosić ten fakt sędziom, w czasie przeznaczonym na kontrolę sprzętu. Strzały nieregulaminowe, nie zgłoszone sędziom…będą skutkować przewidzianymi karami.

2.3.OSPRZĘT

2.3.1.        Podstawka

Dla łuków bloczkowych wymagana jest podstawka trzymająca strzałę przy przechyłach bocznych nie napiętego łuku (stała lub opadająca)o kąt 45⁰.

2.3.2.        Celownik

Dozwolone jest używanie dowolnego celownika łuczniczego, z następującymi zastrzeżeniami:

- zabrania się jakiejkolwiek regulacji celownika na stanowisku strzeleckim

- zabrania się używania celowników laserowych, emitujących.

2.3.3.        Stabilizator

Dopuszcza się używanie stabilizatorów centralnych i bocznych o dł. do 12” od majdanu.

2.3.4.        Kołczan

Dozwolone przenoszenie strzał – jedynie w kołczanie przystosowanym do strzał ze stałymi grotami myśliwskimi. Kołczany przystosowane jedynie do strzał sportowych nie są dozwolone.

2.3.5.        Spust

Dozwolone jest używanie łuczniczego urządzenia spustowego.

2.3.6.        Organizatorzy mogą zezwolić uczestnikom zawodów na użycie osprzętu niezgodnego z wymaganiami ,…pod warunkiem pominięcia wyniku zawodnika posiadającego taki osprzęt - w końcowej klasyfikacji.

Zawodnik posiadający nieregulaminowy osprzęt zobowiązany jest zgłosić ten fakt sędziom, w czasie przeznaczonym na kontrolę sprzętu. Osprzęt nieregulaminowy, nie zgłoszony sędziom…będzie skutkował przewidzianymi karami.

2.4.WYPOSAŻENIE

Zawodnicy mogą użyczać sobie wzajemnie elementów wyposażenia w obrębie grupy maszerującej i strzelającej razem.

2.4.1.        Sprzęt optyczny

Zezwala się (za wyjątkiem rundy tarczowej) zawodnikom na posiadanie:

-     urządzenia do obserwacji (lornetki, monokularu, lunety,…itp.)

-     urządzenia do pomiaru odległości (dalmierza, skali w urządzeniu obserwacyjnym)

Zawodnikom w grupie mogą towarzyszyć osoby nie biorące udziału w rozgrywce, wyposażone w aparat fotograficzny lub kamerę.

2.4.2.        Sprzęt komunikacyjny i nawigacyjny

Zawodnicy mogą posiadać przenośne aparaty telefoniczne, które w trakcie rozgrywki muszą być wyciszone.

Zawodnicy mogą posiadać dowolny sprzęt nawigacyjny, nie emitujący sygnałów dźwiękowych ani świetlnych.

 1. 3.ROZGRZEWKA

Organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego miejsca treningowego

w postaci co najmniej 3 mat łuczniczych z dobrze widocznymi celami okrągłymi, rozstawionych na odległościach 10, 20, 30m od linii strzelań.

 1. 4.DYSTANS STRZAŁU

W trakcie rozgrywki, cele mogą być ustawiane w odległościach dowolnych od stanowiska przeznaczonego do oddania strzału = oznaczonego białym palikiem. (Wymienione w regulaminie odległości strzału są dystansami po uwzględnieniu redukcji kątowej, tzn. odległość bezpośrednia oko-cel może być większa niż wymieniona). Zawodnik strzela ze stanowiska w ten sposób by w trakcie złożenia i strzału dotykać właściwego palika dowolną częścią ciała.

Zawodnik jest zobowiązany, pod rygorem uzyskania -20 punktów (punkty karne) – odmówić strzału z dystansu większego niż 30m.

Za brak odmowy strzału ze względu na zbyt duży dystans, jednak zakończony poprawnym trafieniem przyznaje się -5 punktów (punkty karne).

 1. 5.ODMOWA STRZAŁU

4.1.        Zawodnik jest zobowiązany do odmowy strzału pod rygorem otrzymania -20 pkt. (punkty karne), w następujących 3 wypadkach:

- ze względu na zbyt duży dystans – wg limitów określonych w pkt. 2

- ze względu na niedogodne ustawienie figury, przy którym nie byłby możliwy obustronny przestrzał komory lub mogłoby być ranione inne zwierzę znajdujące się bezpośrednio za celem.

- ze względu na przesłanianie właściwego miejsca trafienia na figurze, elementami otoczenia (gałęzie, wysoka trawa, krzewy, pnie drzew,…) stwarzającymi ryzyko zejścia strzały z toru lotu,

Podjęcie przez Zawodnika decyzji o odmowie strzału, uzasadnione wg. powyższego,

skutkuje punktacją jak za trafienie komorowe +10pkt.

4.2.        Zawodnik jest uprawniony do jednorazowej odmowy strzału, bez podania uzasadnienia. Odmowa ta nie skutkuje otrzymaniem punktów karnych i jest równoznaczna z brakiem trafienia (0pkt.).

 1. AWARIE SPRZĘTU

6.1.        Zawodnikom w trakcie rozgrywki nie przysługuje czas na usunięcie awarii sprzętu.

6.2.        Dokonanie naprawy,…jest jednak możliwe w trakcie rozgrywki , w czasie przeznaczonym na strzelanie grupy. Zabrania się usuwania awarii w trakcie przemieszczania się grupy pomiędzy stanowiskami.

6.3.        Zabrania się poszukiwań strzał – po niecelnych trafieniach. Możliwe jest jedynie podniesienie strzały widocznej…które nie spowoduje opóźnień w przemarszu grupy.

                Poszukiwania zgubionych strzał jest możliwe po zakończeniu rozgrywki.

6.4.        Zgubienie wszystkich posiadanych strzał w trakcie rozgrywki , przed jej ukończeniem, nie eliminuje zawodnika z klasyfikacji końcowej. Za każdy nieoddany z tego powodu strzał zawodnik uzyskuje 0 pkt. Zawodnik któremu zabrakło strzał może towarzyszyć w dalszej rozgrywce jako obserwator. Pożyczanie strzał od innych zawodników jest zabronione.

 1. 7.PUNKTACJA I OCENA TRAFIEŃ

- trafienie komorowe lub uzasadniona odmowa strzału (wg p. 4.1) +10pkt.

- trafienie pozakomorowe lub strzał w zabronionej sytuacji (wg p. 4.1) -20pkt. (punkty karne)

- brak trafienia lub odmowa strzału 0pkt.

Trafienie zalicza się do wyżej punktowanego pola wtedy, gdy promień strzały całym swoim obwodem znajduje się w tym polu . W przypadku, gdy promień strzały dotyka linii rozgraniczającej punktację pól, trafienie zaliczane jest do pola niżej punktowanego.

W przypadkach spornych, trafienia ocenia i punktuje sędzia. Decyzje sędziego nie podlegają dyskusji.

 1. 8.FIGURY ZWIERZĄT

Odległości strzału powinny być proporcjonalne do wielkości figury. Przy figurach nie może być żadnych oznaczeń typu tabliczki z numerem,…itp. Oznaczenia n-rów stanowisk są możliwe jedynie w strefie stanowiska strzeleckiego.

 1. 9.GRUPY ZAWODNIKÓW

Zawodnicy muszą być podzieleni na grupy liczące min. 3 zawodników. W grupie zawodników kategorii BH, używających dalmierza lub innych urządzeń do pomiaru odległości, nie mogą znajdować się zawodnicy innych kategorii, w których regulamin zawodów zabrania użycia urządzenia do pomiaru odległości. Każdej z grup w której znajdują się zawodnicy kat. BH - powinien towarzyszyć sędzia – zapisujący wyniki i rozstrzygający uzasadnienia ew. odmowy strzału.

 1. 10.ALKOHOL, ŚRODKI ODURZAJĄCE, NARKOTYKI

Od momentu otwarcia zawodów, do momentu ich oficjalnego zakończenia, na terenie odbywających się zawodów, zakazane jest pod rygorem natychmiastowej dyskwalifikacji – przebywanie zawodników znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających i narkotyków. W trakcie rund strzeleckich, zakazane jest używanie tytoniu (papierosów, fajek,…) pod rygorem uzyskania punktów karnych.

 1. 11.RUNDY STRZELECKIE
 1. a.Runda tarczowa

Przed rozpoczęciem lub po zakończeniu rundy terenowej, zawodnicy zobowiązani są do oddania 3 punktowanych strzałów grotami myśliwskimi do tarcz 2D z wizerunkami kozła, dzika, jelenia - umieszczonych na matach w nieznanych odległościach z zakresu 10-30m.

Zawodnicy w czasie rundy tarczowej nie mogą używać lornetek ani dalmierzy ani żadnych urządzeń, tabel, notatek, oznaczeń na sprzęcie, lub gestów…pomocnych w ocenie odległości do celu.

Punktacja:

- trafienie w oznaczone pole wewnątrz komory +12pkt.

- trafienie komorowe +10pkt.

- trafienie pozakomorowe -20pkt (punkty karne)

- brak trafienia 0pkt.

Maksymalna możliwa ilość punktów za trafienia w czasie rundy tarczowej, wynosi 36.

W rundzie tarczowej zawodnikom nie przysługuje odmowa strzału.

Strzała z grotem myśliwskim może być nałożona na łuk dopiero na stanowisku. Zabrania się podchodzenia na stanowisko ze strzałą wyposażoną w grot myśliwski – znajdującą się poza kołczanem.

 1. b.Runda terenowa

Na trasie zawodów należy urządzić dla zawodników kat. BH - 25 stanowisk strzeleckich.

Maksymalna możliwa ilość punktów za trafienia w czasie rundy terenowej, wynosi 250.

 1. KARY

Za uchybienia regulaminowe dot. posiadanego przez zawodnika sprzętu, stwierdzone przed rozgrywką, sędzia wg własnego uznania może użyć następujących środków dyscyplinujących:

- nakaz doprowadzenia sprzętu do zgodności z regulaminem

- dyskwalifikacja zawodnika

Za uchybienia regulaminowe stwierdzone w trakcie rozgrywki, sędzia wg własnego uznania może użyć następujących środków dyscyplinujących:

- punkty karne: -10, -20, -50

- dyskwalifikacja zawodnika

 1. 13.PUNKTACJA KOŃCOWA, RANKING

Punktacja z rundy tarczowej jest sumowana z punktacją rundy terenowej i uzyskana liczba punktów z obu rund, z uwzględnieniem ew. nałożonych kar, ustala miejsce Zawodnika w rankingu Zawodów.

Remisy rozstrzygane będą w formie jednostrzałowych pojedynków łuczniczych, z użyciem stałego grotu myśliwskiego, z odległości 18m, do tarczy 2D z wizerunkiem lisa.

W przypadku trafień jednakowo punktowanych, pojedynek będzie kontynuowany po jednym strzale - aż do rozstrzygnięcia. Punktacja stref jak w rundzie tarczowej.

Za pojedynki remisowe, nie przyznaje się dodatkowych punktów w klasyfikacji. Pojedynki te ustalają jedynie kolejność w rankingu zawodników.

Trafienia ocenia i punktuje sędzia. Decyzje sędziego nie podlegają dyskusji.

Zawodnicy posiadający sprzęt nieregulaminowy, są pominięci w ustaleniu rankingu końcowego, bez możliwości uzyskania tytułu i nagrody.

 1. 14.ROZGRYWKA NOCNA

Dopuszcza się rozegranie rundy terenowej po zmierzchu pod następującymi warunkami:

- organizatorzy muszą zwrócić szczególną uwagę, na urządzenie trasy rozgrywki i miejsc strzeleckich, zapewniając właściwe strzałochwyty za celem, biorąc pod uwagę, że cele będą lokalizowane w ciemności. Organizacja trasy i usytuowania celów nie może stanowić zagrożenia dla otoczenia i zawodników, oraz nie może kolidować z lokalnymi przepisami dotyczącymi użytkowania przewidzianego terenu.

- runda nie może liczyć więcej niż 10 celów.

- grupa nie może liczyć więcej niż 3 zawodników. Grupy wyruszają na trasę kolejno, jedna po drugiej.

- trasa rozgrywki musi być wyraźnie oznaczona i łatwa do zlokalizowania w świetle latarki podprowadzającego.

- każdej grupie musi towarzyszyć sędzia-podprowadzający znający dokładnie trasę i usytuowanie celów, wyposażony w latarkę ze światłem białym lub żółtym, którą oświetla trasę dojścia i paliki. Sędzia-podprowadzający nie może używać latarki do wskazania zawodnikowi lokalizacji celu. Po zajęciu stanowiska przez zawodnika, latarka sędziego musi być zgaszona.

- przy białym paliku ustalającym stanowisko strzeleckie, w odl. ok. 1m powinien być wbity palik czerwony ustalający kierunek na którym znajduje się cel.

- każdy zawodnik musi być wyposażony w łuk umożliwiający podświetlenie celu w trakcie oddawania strzału, światłem barwnym (czerwony, zielony, niebieski).

- użycie światła barwnego, może nastąpić dopiero po złożeniu się zawodnika do strzału.

- odnalezienie i ocena celu przez zawodnika, przed strzałem, może nastąpić za pomocą dowolnego urządzenia optycznego, nie emitującego promieni.

- każde stanowisko powinno być wyposażone w miejsce oczekiwania dla oczekujących zawodników, którzy z tego miejsca nie mogą widzieć celu.

- możliwe jest używanie wyłącznie strzał z nasadkami świecącymi

- każdy zawodnik, po zapisaniu wyniku, ma obowiązek wyjęcia strzały z celu przed zajęciem stanowiska przez kolejnego zawodnika.

 

 1. 15.NAGRODY I TYTUŁY

I miejsce                             -              medal złoty + dyplom                   -              Król(owa) polowania

II miejsce                            -              medal srebrny + dyplom

III miejsce                          -              medal brązowy + dyplom

IV-VI miejsce                    -              dyplom

Ostatnie miejsce             -              dyplom                                                               -              Król(owa) pudlarzy

Do decyzji organizatorów należy możliwość wręczania nagród rzeczowych za 3 pierwsze miejsca, oraz nagrody pocieszenia za miejsce 4-te.

Zawodnikowi, który pod rząd – na kolejnych, oficjalnych zawodach 3D - uzyskał najwyższy wynik w rankingu kat. BH, przysługuje imienna, numerowana odznaka „Mistrz łucznictwa myśliwskiego”:

- 2 krotnie pod rząd                                                                       -              brązowa

- 2 krotnie pod rząd, jako posiadacz odznaki brązowej  -              srebrna

- 2 krotnie pod rząd, jako posiadacz odznaki srebrnej    -              złota

Odznaka danego koloru - może być nadana zawodnikowi – tylko jeden raz.

 

Dyplomy powinny zawierać następujące informacje:

Miejsce, data i nazwa zawodów

Imię i nazwisko zawodnika

Miejsce w rankingu i uzyskany wynik końcowy

Kalendarz zawodów

Ogłoszenia

Rejestracja

Regulaminy

Mapy

Ktargorie sprzetu według IFAA

Wyniki

Historia