logo Polskie Łucznictwo Terenowe 3D


System rejestracji i archiwizacji zawodów


Regulaminy -> Regulamin zawodów łuczniczych organizowanych przez Polish Archery 3D wg przepisów IFAA w 2014 roku.

ŁUCZNICTWO 3D

Regulamin zawodów łuczniczych organizowanych przez Polish Archery 3D wg przepisów IFAA w 2014 roku.

 Przepisy dotyczące organizacji zawodów terenowych formuły 3D IFAA w Polsce.

 

Obowiazujace na Organizowanych zawodach przez PBA Polskie Łucznictwo 3D regulaminy to regulaminy IFAA

wszelkie spory nalezy rożstrzygac na podstawie orygnalnej naglojęzycznej wersji regulaminu opublikowanej na stronie IFAA

 

 

1.Postanowienia ogólne.

1.1. Zawody sportowe w konwencji rywalizacji terenowej 3D dla amatorów organizowane są od 2014 roku według przepisów organizacji łuczniczej IFAA, której członkiem od 01.01.2014 jest Polish Archery 3D,

1.1.1. Polish Archery 3D / zwana dalej PA3D / jest  jedynym przedstawicielem i reprezentantem  organizacji IFAA na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.1.2. Kierownictwo PA3D przedstawia przegłosowana wersję przepisów, którą przyjęto na zebraniu w dniu 02.04.2014 .

1.1.3. Wszyscy zawodnicy i organizatorzy uczestniczący w zawodach pod egidą PA3D mają obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

1.1.4. Przepisy PA3D są zbieżne z regulaminami organizacji zawodów Grand Prix 3D 2014 w Czechach, w Polsce  i na Słowacji.

1.1.5. Licencja PA3D uprawnia do startu we wszystkich zawodach łuczniczych organizowanych pod auspicjami IFAA.

 

2. Organizacja zawodów terenowych 3D.

2.1.PA 3D wyróżnia następujące rodzaje zawodów terenowych 3d :

2.1.1. zawody jednodniowe przeprowadzane jako :

-  runda myśliwska;

- runda standardowa;

- runda nieokreślonych odległości .

2.1.2. Każda runda obejmuje 28 celów w formie tarcz trójwymiarowych.

2.1.3. Mistrzostwa Polski rozgrywane są w zawodach dwudniowych w postaci rundy kwalifikacyjnej i rundy finałowej.

2.1.4.Zawody halowe.

2.1.5. Z wyjątkiem zawodów halowych wszystkie inne rozgrywane są w warunkach naturalnych na wolnym powietrzu.

 

3.Sedziowanie i kierownictwo zawodów.

3.1. Za wszystkie aspekty prawidłowego przeprowadzenia zawodów PA3D, w tym zgodności z przepisami IFAA, prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad bezpieczeństwa odpowiedzialne są następujące osoby:

3.1.1. kierownik zawodów – razem z sekretarzem zawodów odpowiada za wyznaczenie trasy  / okręgu / zawodów, kontroluje jej zgodność z przepisami i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na trasie podczas trwania rywalizacji, kieruje także technicznym zabezpieczeniem zawodów;

3.1.2. sekretarz zawodów – współpracuje z kierownikiem zawodów, organizuje sekretariat zawodów , sporządza protokół z zawodów;

3.1.3. kapitan grupy – jest osobą delegowaną przez kierownictwo zawodów do prowadzenia drużyny / grupy / zawodników na trasie zawodów; kapitanowie grup są wybierani spośród najbardziej doświadczonych zawodników, na trasie zawodów są odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów a ich decyzje są rozstrzygające;

3.1.4. nadzór techniczny – sędziowie – nadzorują i kontrolują przebieg zawodów oraz przestrzeganie przyjętych przepisów.

 

4.Odpłatność za zawody / startowe /.

4.1.Każdy organizator zawodów decyduje sam o wysokości sumy wpisowego / startowego / aż do sumy przyjętej na Walnym Zgromadzeniu PA3D a także o wysokości nagród; wysokość startowego musi być określona przez organizatora w zaproszeniu;

4.2. Pieniężna wysokość startowego dla zawodników – amatorów nie może przekraczać rocznie sumy 1000 Euro.

 

5.Uczestnictwo w mistrzostwach i zawodach PA3D.

5.1. Wszyscy łucznicy posiadający licencje PA3D mają prawo do uczestnictwa we wszystkich zawodach organizowanych pod egidą PA3D;

5.2. Licencja PA3D uprawnia do uczestnictwa we wszystkich zawodach organizowanych pod patronatem IFAA , chyba, że organizator zaznaczy inaczej.

 

 

6. Udział w zawodach PA3D.

6.1. Każdy zawodnik ma obowiązek zgłoszenia swojego udziału w zawodach najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem; organizator nie musi uwzględniać zgłoszeń po tym terminie.

6.1.1.Od zgłoszonego po terminie zawodnika organizator może zażądać wpisowego zwiększonego o 50 %.

6.2. Zawodnik powinien zgłosić się do biura zawodów przynajmniej 30 minut przed ich rozpoczęciem; jeśli zawodnik się spóźni może dołączyć do innej grupy znajdującej się przy celu nr 1 – jeśli jest w niej mniej niż 5 zawodników; zabrania się w takim przypadku dostrzeliwania celów / tarcz / opuszczonych przez spóźnionego zawodnika, które zapisuje się jako aut / „0” /.

6.3. Podczas  strzelań turniejowych  zabrania się używania dalmierzy i wszelkich telefonów mobilnych; za przestrzegania tego odpowiada kapitan grupy a złamanie przepisu grozi dyskwalifikacja zawodnika; jeżeli na trasie zawodów podczas strzelań turniejowych maja być używane kamery i aparaty fotograficzne to przed rozpoczęciem rywalizacji musza one zostać sprawdzone przez komisję techniczną zawodów dla ustalenia, czy możliwe jest używanie tych urządzeń jako dalmierzy.

6.4. Przy postępowanie niezgodnym z regulaminem kapitan grupy jest zobligowany do udzielenia zawodnikowi ostrzeżenia i zaznaczenia tego faktu w metryczce punktowej zawodnika, trzy tego typu ostrzeżenia skutkować muszą dyskwalifikacją zawodnika.

6.5. Wyrzucanie wszelkich odpadków na trasie zawodów jest zabronione.

6.6. Przed i podczas trwania zawodów zabronione jest spożywanie alkoholu i innych substancji mogących mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zawodników i porządek  samych zawodów.

6.7. W czasie trwania rywalizacji sportowej zabrania się noszenia na górnej części ciała ubiorów o cechach kamuflażu .

 

7.Strzelnica – teren zawodów łuczniczych.

7.1.Wszystkie cele / tarcze 3D / rozmieszcza się na odległościach odpowiadających wielkościom centralnych obszarów punktowych – wg regulaminu IFAA tzw. vital zone .

7.2. Cel - tarcza 3D musi być tak ustawiony aby centralny obszar punktowy / vital zone / był skierowany w stronę łucznika; cele należące do grup 1 i 2 mogą być ustawione w zakresie od 0 do 15 stopni w stosunku do linii cel – łucznik; kąt wystrzelenia strzał w górę lub w dół nie może przekraczać wartości 45 stopni.

7.3. Cele / tarcze 3D / należy ustawiać tak, aby do minimum ograniczyć możliwości utraty bądź uszkodzenia strzał; w przypadku niemożności ustawienia celu  w ten sposób należy zabezpieczyć tło celu siatką lub innym materiałem do wyłapywania strzał.

7.4. Z miejsca, skąd zawodnik wystrzeliwuje strzałę centralne miejsce punktowe o wartości 16 punktów musi być  widoczne i to bez względu na wzrost zawodnika.

7.5. Tory strzelań, czyli linie pomiędzy zawodnikami a celami / tarczami 3D / muszą być wolne od przeszkód i roślin tak, aby strzały nie napotykały na opór.

7.6. Cele / tarcze 3D / muszą być zamocowane do podłoża solidnie a każdy z nich należy oznaczyć numerem umieszczonym na żółtej tabliczce z czarnymi cyframi o wymiarach minimum 200 x 200 milimetrów.

7.7. Strzelnica treningowa ma być przygotowana jeden dzień przed zawodami i wyposażona w dostateczną ilość tarcz / celów / ustawionych na odległościach rzędu od 5 do 55 metrów.

7.8.Cele / Tarcze 3D / są podzielone na 4 grupy według wielkości centralnej części punktowej / vital zone / – mierzone pionowo przez środek najwyżej punktowanej strefy / kill zone /.

7.9. Podział celów / tarcz 3D / do grup:

- grupa „1” – vital zone o wysokości powyżej 250 milimetrów,

- grupa „2” – od 201 do 250 milimetrów,

- grupa „3” – od 150 do 200 milimetrów,

- grupa „4” – poniżej 150 milimetrów.

7.10. Maksymalne odległości celów / tarcz 3D /.

7.10.1. Czerwony palik – łuki z przyrządami celowniczymi

- grupa „1” = 54 metry

- grupa „2” = 40 metrów

- grupa „3” = 31 metrów

- grupa „4” = 18 metrów

7.10.2. Niebieski palik – łuki bez przyrządów celowniczych oraz kategoria juniorów.

- grupa „1”  30 metrów

- grupa „2” = 25 metrów

- grupa „3” = 20 metrów

- grupa „4” = 15 metrów

7.10.3. Biały palik – kategoria uczniowie.

- grupa „1” = 20 metrów

- grupa „2” = 15 metrów

- grupa „3” = 10 metrów

- grupa „4” = 5 metrów

7.11. Organizator zawodów zapewnia opiekę medyczną, wyżywienie, napoje i toalety.

 

8. Definicje kategorii sprzętowych.

8.1. Postanowienia ogólne.

8.1.1. Prędkość strzały nie może przekroczyć wartości 300 stóp na sekundę.

8.1.2. Maksymalna średnica strzały nie może przekroczyć wartości 9,3 milimetra, maksymalna średnica grotu to 9,4 milimetra.

8.1.3. Zawodnik ma obowiązek wykorzystywać swój sprzęt zgodnie z przepisami i regulaminem.

8.2. Kategorie sprzętu / style strzelania /przyjęte przez PA3D .Wytłuszczonym drukiem oznaczenie kategorii sprzętu wg IFAA.

8.2.1. Łuk bloczkowy CU / bez ograniczeń wyposażenia / -  FU – Freestyle Unlimited

Strzela się z czerwonego  palika, max dystans to 54 metry.

Dozwolone: każdy typ łuku bloczkowego z dowolnym celownikiem ruchomym i dowolnym wyposażeniem; łucznik może posługiwać się dowolną techniką zwalniania cięciwy – mechaniczną bądź palcami; dozwolone jest podświetlanie punktu celowniczego .

Niedozwolone: korzystanie z urządzeń elektrycznych i elektronicznych będących wyposażeniem łuku i mogących służyć do celowania i określania odległości.

Strzały: można korzystać ze strzał dowolnej konstrukcji, dowolnej / różnej / długości, średnicy / max 9,3 mm / , twardości / spin / oraz dowolnego opierzenia , w tym również dowolnych kolorów lotek – strzały mogą się różnić kolorami.

8.2.2.  Łuk myśliwski HU  - BU – Bowhunter Unlimited

Strzela się z czerwonego palika, max dystans to 54 metry.

Dozwolone: jakikolwiek typ łuku z celownikiem lub bez; jeśli stosowany jest celownik to musi on mieć minimum 4 a maksimum 5 trwale zamocowanych punktów celowniczych / pinów /,których pozycji nie można zmieniać w trakcie  trwania zawodów; mogą być stosowane osłony na punkty celownicze / pin guards / z zastrzeżeniem, że odległość między górną krawędzią osłony a pierwszym punktem celowniczym oraz dolną krawędzią osłony a ostatnim punktem celowniczym muszą być większe niż odległości między pierwszym punktem a drugim oraz między ostatnim a przedostatnim;  można używać albo przeziernika na cięciwie albo znacznika ust / kisser button / - użycie obu elementów razem jest zabronione, może być używany dowolny sposób zwalniania cięciwy – mechaniczny lub palcami; można użyć jednego prostego stabilizatora  o długości maksymalnej  305 mm mierzonej od krawędzi zewnętrznej majdanu, ewentualne użycie  tłumika drgań jest dopuszczalne pod warunkiem, że łączna długość obu elementów nie przekracza dopuszczalnej  w/w  długości maksymalnej; cięciwa może mieć tłumiki drgań instalowane w odległości minimum 305 mm powyżej i poniżej  gniazda na strzałę; do majdanu po stronie przeciwnej do okna celowniczego można  instalować kołczan, dozwolone jest stosowanie podświetlenia punktów celowniczych , można stosować overdraw na długości maksimum 50 mm licząc do środka łuku do punktu podparcia strzały na podstawce w kierunku łucznika.

Niedozwolone: stosowanie jakichkolwiek elementów optycznych w postaci soczewek i szkieł powiększających w celowniku i przezierniku na cięciwie; stosowanie poziomicy; stosowanie dodatkowych stabilizatorów  oraz ciężarków balansujących łuk, nie można stosować znacznika długości naciągu / klikiera /; w procesie mierzenia i strzelania zabrania się wędrówki palców po cięciwie oraz stosowania różnych miejsc kotwiczenia cięciwy.

Strzały : dowolnego rodzaju ale jednakowej konstrukcji, jednakowo długie, o jednakowej średnicy, wadze i spinie, lotki z tego samego materiału o jednakowej długości , jednakowe groty i nasadki; kolor lotek i stopień zużycia strzał nie podlega ograniczeniom.

8.2.3. Łuk olimpijski OL – FS ( R ) Freestyle Limited Recurve

Strzela się z czerwonego palika, max dystans to  54 metry.

 Dozwolone: jakikolwiek typ łuku refleksyjnego zgodny ze standartami  FITA ,zaopatrzony w ruchomy celownik , stabilizator lub system stabilizatorów, button , stałą lub ruchomą podstawkę , cięciwę z jednym gniazdem na strzałę zaznaczonym jednym lub dwoma pierścieniami lub owijkami z nici.: zwalnianie cięciwy wyłącznie przy pomocy palców gołych lub chronionych skórką lub rękawiczką łuczniczą.

Niedozwolone: używanie jakichkolwiek elementów optycznych w celowniku.

Strzały: dowolnego rodzaju ale jednakowej konstrukcji, jednakowo długie, o jednakowej średnicy, wadze i spinie, lotki z tego samego materiału o jednakowej długości , jednakowe groty i nasadki; kolor lotek i stopień zużycia strzał nie podlega ograniczeniom.

8.2.4. Łuk goły - refleksyjny i bloczkowy - BB (R) Barebow  Recurve i BB (C) Barebow  Compound


 Strzela się z niebieskiego  palika , max 30 metrów.

Dozwolone: każdy typ łuku refleksyjnego i łuku bloczkowego; może być wyposażony w stabilizator dowolnej długości lub w zestaw stabilizatorów, można stosować podstawkę pod strzałę dowolnego typu, button oraz poziomicę i znacznik długości naciągu / klikier / trwale przymocowany do majdanu  ,które to elementy nie mogą być mocowane ponad strzałą w polu widzenia łucznika,  stosować dowolną ochronę palców / skórka lub rękawiczka / albo strzelać gołymi palcami, na cięciwie można stosować gniazdo wykonane z jednego lub dwóch pierścieni / owijek /, można strzelać przesuwając palcami po cięciwie – string walking oraz stosując różne punkty kotwiczenia cięciwy – face walking .

Niedozwolone: stosowanie jakichkolwiek celowników, spustów mechanicznych, przeziernika i znacznika ust na cięciwie .

Strzały : dowolnego rodzaju ale jednakowej konstrukcji i modelu, jednakowo długie, o jednakowej średnicy, wadze i spinie, lotki z tego samego materiału o jednakowej długości , jednakowe groty i nasadki; kolor lotek i stopień zużycia strzał nie podlega ograniczeniom.

 

8.2.5. Łuk tradycyjny refleksyjny TR RB  - BH (R ) – Bowhunter Recurve

Strzela się z niebieskiego palika, max do 30 metrów;

Dozwolone : jakikolwiek typ łuku refleksyjnego z dowolnym rodzajem majdanu, cięciwa może być zwalniana wyłącznie przy pomocy palców, palce może chronić skórka /Tab / lub rękawiczka , przy naciąganiu łucznik musi stale dotykać palcem wskazującym promienia lub nasadki strzały; można używać podstawki typu T300,NEET,BEAR,HOYT lub podobnej; ; łuk może mieć jeden prosty stabilizator o długości max 305 mm mierzone od zewnętrznej krawędzi majdanu;  na cięciwie dopuszcza się instalowanie wyłącznie :

a/ jednego gniazda strzały wykonanego przy pomocy jednego lub dwóch pierścieni metalowych lub owijek z nici;

b/ tłumików mocowanych w odległości minimum 305 mm w górę i w dół od gniazda strzały;

Niedozwolone : używanie mechanicznych urządzeń zwalniających cięciwę / spustów /; wędrówka palców po cięciwie / string walking / oraz ręki cięciwnej po twarzy / face walking / jest zabronione ; zabronione jest użycie mechanicznych elementów kontroli długości naciągu montowanych na łuku lub cięciwie / np. stosowanie brzęczka – klikiera /; niedopuszczalne są  wszelkie oznaczenia, rysy, otarcia i znaczniki umieszczone na wewnętrznej stronie ramion oraz w oknie majdanu umożliwiające ocenę odległości i sposób mierzenia – za wyjątkiem oznaczeń, metryczek i znaków fabrycznych; nie można używać poziomicy.

Strzały : dowolnego rodzaju ale jednakowej konstrukcji i modelu, jednakowo długie, o jednakowej średnicy, wadze i spinie, lotki z tego samego materiału o jednakowej długości , jednakowe groty i nasadki; kolor lotek i stopień zużycia strzał nie podlega ograniczeniom.

 

8.2.6. Łuk tradycyjny długi TR LB – LB – Traditional Long Bow

Strzela się z niebieskiego  palika, max do 30 metrów.

Dozwolone : dowolny łuk tradycyjny długi, który charakteryzuje się tym, że cięciwa napięta na łuku dotyka jego konstrukcji wyłącznie w dwóch punktach – w wyżłobieniach na końcach ramion / gryfy /;łuk może być jedno – lub wieloczęściowy, może mieć okno strzeleckie i podpórkę / półkę /pod strzałę – wycięcie w majdanie, czyli półka , jest dozwolone pod warunkiem, że jego szerokość jest mniejsza niż połowa szerokości majdanu, rękojeść łuku może mieć owijkę; cięciwa może być zwalniana wyłącznie przy pomocy palców – gołych lub chronionych skórką / Tab / lub rękawiczką; przy naciąganiu i zwalnianiu cięciwy palec wskazujący musi stale dotykać nasadki – strzela się wyłącznie stylem „ śródziemnomorskim „, tj. jeden palec nad strzałą a dwa pod, odstępstwem od tej zasady jest sytuacja ,w której zawodnik na skutek fizycznych uwarunkowań bądź przeciwwskazań medycznych nie jest w stanie jej sprostać; na cięciwie mogą znajdować się wyłącznie:

a/ jedno gniazdo na strzałę w postaci jednego lub dwóch pierścieni metalowych lub wykonanych z nici,

b/ tłumiki cięciwy umieszczone w odległości minimum 305 mm powyżej i poniżej gniazda na strzałę.

Niedozwolone :  użycie mechanicznych zwalniaczy cięciwy, celowników, stabilizatorów i innych elementów wyposażenia;  zabroniony jest przesuw palców po cięciwie; zabronione są wszelkie znaki, otarcia, laminaty itp. umieszczone na wewnętrznej części ramion i majdanie, które mogą ułatwiać celowanie i ocenę odległości; łuk nie może posiadać uchwytu / gripu / typu pistoletowego.

Strzały : dozwolone są wyłącznie strzały drewniane, które muszą być z jednakowego materiału, o jednakowej średnicy i  jednakowej wadze, długość strzał zawodnika nie musi być jednakowa, mierzona przed zawodami  może się różnić maksymalnie o 25 mm miedzy strzałą najdłuższą a najkrótszą w komplecie użytym w zawodach; strzały muszą posiadać wyłącznie opierzenie / lotki / z materiałów naturalnych – pióra, papier, skóra .

Od 1.pażdziernika 2016 roku tradycyjny łuk długi w stanie z napiętą na łuku cięciwą musi mieć kształt litery „ D „. Łuki typu semi – longbow oraz longbow  reflex – deflex przejdą wówczas do stylu TR RB / BH ( R ).

8.2.7. Łuk prymitywny i łuk konny PB HB  Primitiv bow & Horse bow  / HB – Historical  Bow

Strzela się z niebieskiego  palika, max do  30 metrów.

Łuk prymitywny, zwany też historycznym, to łuk wykonany z jednorodnego kawałka drewna zaś łuk konny, zwany również wschodnim ,  to konstrukcja zbudowana z kompozytu surowców naturalnych i tworzyw sztucznych; oba typy łuków wzorowane są na konstrukcjach historycznych budowanych i użytkowanych przed rokiem 1900 .

Dozwolone : majdan i ramiona mogą być owinięte materiałem naturalnym / jedwab, skóra / lub syntetycznym; łuk wschodni / konny / musi być łukiem symetrycznym , z symetrycznym majdanem, majdan ma mieć minimum 15 mm szerokości, cięciwa napięta na łuku musi przechodzić przez środek symetrii łuku a łuk wschodni / konny / z napiętą cięciwą nie może być dłuższy niż 160 centymetrów;  strzelać można tylko z palców – gołych lub osłoniętych skórką, rękawiczką lub przy pomocy pierścienia łuczniczego / zekiera /; cięciwy łuków w tej klasie mogą być wykonane wyłącznie z włókien poliestrowych / dacron /, na cięciwie może być wykonane tylko jedno gniazdo na strzałę; wszelkie odstępstwa od przyjętych przepisów dotyczące punktu oparcia strzały na majdanie i na cięciwie mogą być dopuszczalne w zawodach  jeśli są zgodne z wiernością historyczną, w takim przypadku  zawodnik jest zobowiązany przedstawić komisji technicznej zawodów odpowiednią dokumentację potwierdzającą historyczną zgodność używanego przez siebie sprzętu.

Niedozwolone : jakiekolwiek okno w majdanie, posiadanie podstawki lub półki na strzałę; na ręce łucznej i cięciwie nie może być żadnych oznaczeń ułatwiających kontrolę naciągu łuku; łucznik podczas procesu strzelania musi stale dotykać strzałę lub jej nasadkę – „ wędrówka ” palców po cięciwie jest zabroniona; nie można używać cięciw wykonanych z materiałów naturalnym / np. jedwab czy len / ani z włókien nowoczesnych na bazie kevlaru; pomimo historycznych korzeni w konstrukcjach majdanów i  ramion zabrania się stosowania klejów naturalnych / np. klej rybi czy kleje żywiczne / a dozwolone jest stosowanie wyłącznie współczesnych, nowoczesnych klejów gwarantujących bezpieczeństwo konstrukcji łuków .

 

Strzały : można używać wyłącznie strzał drewnianych, o jednakowej konstrukcji, z jednakowego materiału / gatunku drewna /, jednakowej wadze, jednakowej średnicy,  długość strzał zawodnika nie musi być jednakowa  -  mierzona przed rozpoczęciem turnieju  może się różnić maksymalnie o 25 mm miedzy strzałą najdłuższą a najkrótszą w komplecie użytym w zawodach, opierzenie strzał wyłącznie naturalne, kolory lotek i promieni mogą być różne, dozwolone są nowoczesne rodzaje grotów i nasadek, nasadki wycinane w promieniach są dozwolone o ile nie powodują osłabienia konstrukcji strzał.

8.3. Kategorie wiekowe.

8.3.1. Zawodnik ma tyle lat ile ma 1.stycznia.

8.3.2. Uczniowie  / albo Kadet /chłopcy i dziewczęta  – kategoria wieku do 12 lat.

8.3.3. Juniorzy / Chłopcy i dziewczęta / - od 13 do 16 lat.

8.3.4. Dorośli / albo Senior / -  kobiety i mężczyźni – od 17 do 55 lat.

8.3.5. Weterani -  kobiety i mężczyźni – powyżej 55 lat.

 

9. Reguły strzelania w rundzie myśliwskiej standardowej, na nieokreślone odległości , zawodów 3D.

9.1. Każdy zawodnik strzela do jednego celu / tarczy 3D / tylko jedną strzałę; strzała uznawana jest za niewystrzeloną jeśli zawodnik dotykając palika jest w stanie jej dosięgnąć. Łucznik powinien mieć strzałę nieustannie pod kontrolą aby nie nastąpiło przypadkowe jej wystrzelenie. Strzała wystrzelona przypadkowo lub w sposób niezamierzony ,jeżeli nie trafiła w cel, jest uznawana punktowo jako aut / „0” /.

9.2. Zawodnik strzelający do celu stoi za palikiem. Nie musi go dotykać ale musi stać w odległości minimum 15 centymetrów za palikiem i w granicach 90 centymetrów po obu jego stronach.

9.3. Zawodnicy nie mogą strzelać w grupach liczących mniej niż 3 osoby. Do zawodów nie dopuszcza się grup liczących więcej niż 6 osób.

9.4. Zawodnicy muszą mieć ze sobą podczas strzelań punktowanych wystarczającą liczbę strzał tak, aby strzały chybione mogły być poszukiwane dopiero po zawodach. Wstrzymywanie kolejnych grup podczas rozgrywki punktowej przez poszukiwanie strzał jest zabronione.

9.5. Jeśli któraś z grup podczas zawodów uporczywie wstrzymuje kolejną kapitanowie obu grup mogą uzgodnić  wyprzedzenie / przejście / jednej grupy przez kolejną.

9.6. W przypadku awarii sprzętu w czasie strzelania punktowanego zawodnik ma 15 minut czasu na naprawę sprzętu a następnie ma prawo do wystrzelenia 2 strzał próbnych do celu / tarczy 3D / już wcześniej strzelanego. W takim przypadku musi jednak umożliwić strzelanie punktowe do tego celu kolejnym grupom zawodników. Zawodnik, który miał awarię sprzętu może dostrzelić brakujący cel później.

9.7. Łuk podczas zawodów nie może być naciągany tak, aby ręka łuczna znajdowała się powyżej głowy zawodnika.

9.8. W koniecznych przypadkach zawodnik ,za zgodą kapitana grupy , może czasowo opuścić miejsce zawodów; grupa w takich okolicznościach może czekać na zawodnika umożliwiając jednocześnie przejście grupom następnym. Rozsądny czas oczekiwania na zawodnika nieobecnego ustala kapitan grupy.

9.9. We wszystkich stylach strzelania strzałę na łuk zakłada się wyłącznie na stanowisku przy paliku. Zawodnik ma 90 sekund na wystrzelenie strzały do celu liczone od momentu podejścia do palika.

 

10.Punktacja trafień.

10.1. Cel – tarcza 3D posiada 3 strefy punktowane:

mała zona / kill zone / = 20 punktów;

duża zona / vital zone / = 16 punktów;

reszta celu = 10 punktów.

10.2 Trafienie w rogi, kopyta, podstawki imitujące grunt uznaje się jako aut / „0” /.

10.3. Trafienie celu strzałą odbitą od ziemi, gałęzi itp. uznaje się jako aut / „0” /.

10.4. Strzałę wbitą w cel nie wolno dotykać do momentu zapisania jej wyniku.

10.5. Jeżeli strzała przebije cel / tarczę 3D / ale utkwi w nim kapitan grupy może ją wypchnąć i ustalić wartość trafienia; jeśli strzała odbije się od celu lub przeleci przez niego na wylot co uniemożliwi ustalenie trafienia zawodnik ma prawo do wystrzelenia kolejnej strzały specjalnie oznaczonej.

10.6. Strzała, która trafi w inną strzałę i zostanie w niej zostanie zapisana tak, jak strzała wbita w cel. Jeśli strzała po trafieniu w inną odpadnie od celu jest liczona tak, jak strzała przez nią trafiona.

10.7. Aby trafienie w cel zostało uznane jako wyższe punktowo strzała musi dotykać linii dzielącej strefy trafień – o trafieniu w linię rozstrzyga grot strzały.

10.8. Strzała wystrzelona do innego celu jest uznana jako aut / „0” /.

10.9 Przy strzelaniu na krótkich odległościach, gdzie może grozić uszkodzenie lub zniszczenie strzał kapitan grupy może przerwać strzelanie, zapisać wyniki wystrzelonych dotąd strzał i wyjąć je z celu.

10.10. Po zakończeniu strzelań punktowanych zawodnik ma obowiązek skontrolować metryczkę i potwierdzić zapisane w niej wyniki swoim podpisem. Z chwilą podpisania przez zawodnika metryczka / karta punktowa / jest  dokumentem potwierdzającym wynik i stanowi podstawę klasyfikacji uczestników zawodów.

Przestrzeganie reguł niniejszego regulaminu jest powinnością zawodników oraz wszystkich osób towarzyszących. Łamanie w/ w  ustaleń może skutkować dyskwalifikacją zawodnika a w skrajnych przypadkach także utratą licencji i członkowstwa w organizacji łuczniczej.

 

Na podstawie  2013-14 IFAA Rule Book oraz regulaminu  Ćeska 3D Lukostrelba dle IFAA 2014, przyjętego również przez Slovenska Lucostrelecka Asociacia 3D w 2014 roku.

Opracował Andrzej Mateoszek

 

Kalendarz zawodów

Ogłoszenia

Rejestracja

Regulaminy

Mapy

Ktargorie sprzetu według IFAA

Wyniki

Historia