logo Polskie Łucznictwo Terenowe 3D


System rejestracji i archiwizacji zawodów


Regulaminy -> Regulamin FITA 3D

Uwaga do korekty i poprawek

23.06.2011. 11.10 3D - REGULAMIN
Zawody 3D podlegają Zasadom Antydopingowym FITA (patrz częśd 1 - załącznik 5) oraz Zasadom Postępowania FITA (patrz rozdział 1 – załącznik 2).
11.10.1 CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA ROZGRYWKI
11.10.1.1 Miejsce rozgrywki musi byd zorganizowane w sposób zapewniający łatwy i bezpieczny dostęp do stanowisk strzelniczych. Punkty trasy 3D muszą byd maksymalnie skupione w celu zaoszczędzenia czasu.
11.10.1.1.1 Dystans pomiędzy centralnym punktem miejsca rozgrywki a najbardziej oddalonym obiektem nie może byd większy niż 1 kilometr lub 15 minut spokojnego marszu (w czasie wprowadzania grup na miejsce rozgrywki czy dostarczania zapasowego sprzętu).
11.10.1.1.2 Osoby przygotowujące miejsce rozgrywki muszą zapewnid bezpieczne ścieżki dla sędziów i personelu medycznego oraz umożliwid transport sprzętu na terenie miejsca rozgrywki w czasie trwania zawodów.
11.10.1.1.3 Miejsce rozgrywki nie może znajdowad się wyżej niż 1800 m n.p.m. , a różnica pomiędzy najwyższym i najniższym punktem miejsca rozgrywki nie może wynieśd więcej niż 100m.
11.10.1.1.4 Jak opisano w artykule 11.10.2.1, cele muszą byd rozmieszczone tak, aby zapewnid maksymalną różnorodnośd i najlepsze wykorzystanie terenu z zachowaniem odpowiedniej równowagi pomiędzy odległością od celu i wielkością strefy punktowanej.
11.10.1.1.5 W przypadku figur małych zwierząt, organizator musi umieścid 2 takie figury w bardzo bliskiej odległości od siebie.
11.10.1.1.6 Figury zwierzęce powinny byd umieszczone w taki sposób , aby wszyscy zawodnicy widzieli całą tarczę.
11.10.1.1.7 Odległości od celu – tylko niewiadome odległości
11.10.1.1.7.1 Czerwone paliki:

Maksymalna odległośd: 45m
11.10.1.1.7.2 Niebieskie paliki:

Maksymalna odległośd: 30m
Zróżnicowanie odległości od celu musi byd dostosowane do wielkości sylwetek zwierząt.
11.10.1.1.8 Organizator musi umieścid zdjęcia figur zwierzęcych z zaznaczonymi strefami punktowymi w odpowiedniej odległości od miejsca oczekiwania i w odległości 5-10m przed palikiem strzeleckim.
11.10.1.1.9 Wszystkie cele muszą byd kolejno ponumerowane. Numery nie mogą mied mniej niż 20cm wysokości. Powinny to byd czarne numery na żółtym tle lub żółte numery na czarnym tle. Numery te powinny się znaleźd w odległości 5-10m przed tablicą ze zdjęciem sylwetki zwierzęcia.
11.10.1.1.9.1 Numery kolejnych figur zwierzęcych będą także spełniad rolę głównego miejsca oczekiwania dla zawodników następnych w kolejności do oddania strzału. Palik strzelecki powinien byd widoczny z miejsca oczekiwania.
11.10.1.1.10 Kiedy palik strzelecki jest wolny, grupa może podejśd do tablicy ze zdjęciem sylwetki zwierzęcia , która stanowi drugie w kolejności miejsce oczekiwania. Zawodnicy czekają tam dopóki cel się nie zwolni.
11.10.1.1.11 Znaki wskazujące kierunek poruszania się po polu rozgrywki muszą byd umieszczone w odpowiednich odstępach, aby zawodnicy mogli bezpiecznie i łatwo przemieszczad się od jednego celu do drugiego.
11.10.1.1.12 Wokół toru powinny byd umieszczone odpowiednie barierki, aby widzowie stali w bezpiecznej odległości, ale jednocześnie mieli najlepszy możliwy widok do oglądania zawodów. Na torze wewnątrz barierek dopuszcza się przebywanie wyłącznie osób posiadających odpowiednią akredytację. (Kapitanowie drużyn nie mogą przebywad na polu rozgrywki).
11.10.1.1.13 Strefa centralna miejsca rozgrywki musi posiadad:

11.10.1.1.14 Miejsce rozgrywki turnieju 3D musi byd gotowe do kontroli nie później niż na 16 godzin przed rozpoczęciem turnieju. W przypadku mistrzostw, miejsce rozgrywki musi byd gotowe najpóźniej w godzinach rannych na 2 dni przed rozpoczęciem rozgrywki (za wyjątkiem modyfikowanych miejsc rozgrywki).
11.10.2 WYPOSAŻENIE MIEJSCA ROZGRYWKI
11.10.2.1 Figury zwierzęce 3D
Podczas zawodów używa się trójwymiarowych figur zwierzęcych o zróżnicowanej wielkości i kształcie. Ilośd figur, ich rozmiar, a także rozmiar stref trafieo punktowanych nie podlegają żadnym normom. Linie rozgraniczające poszczególne obszary punktujące wliczane są w obszar strefy punktowania o wyższej wartości.
Kolor ciała figur zwierzęcych jest różny dla poszczególnych zwierząt.
11.10.2.2 Strefy trafieo punktowanych
Figury zwierzęce podzielone są na 4 strefy trafieo punktowanych (11;10; 8 i 5).
Jeśli strzała trafi w linię oddzielającą dwie strefy, strzał liczony jest jako trafienie strefy o wyższej wartości.

11.10.2.3 Zdjęcia zwierząt
W odległości 5-10m od palika strzeleckiego powinien znaleźd się rysunek zwierzęcia, z uwzględnieniem graficznej informacji o rozmieszczeniu stref punktujących
11.10.3 WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW
Ta częśd regulaminu zawiera informacje na temat sprzętu akceptowanego podczas rozgrywek FITA. Zawodnicy są odpowiedzialni za przygotowanie i korzystanie ze sprzętu, który jest zgodny z regułami rozgrywek FITA. W razie wątpliwości zawodnik może pokazad swój sprzęt sędziemu jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywki.
Zawodnik, który korzysta ze sprzętu niezgodnego z zasadami FITA może zostad zdyskwalifikowany.
W dalszej części znajdują się dokładne wytyczne dla poszczególnych stylów, a także ogólne przepisy dotyczące wszystkich zawodników.
11.10.3.1 W przypadku Gołego Łuku (Barebow) można korzystad z:
11.10.3.1.1 Każdego rodzaju łuku, pod warunkiem, że spełnia on wymogi łuku używanego w łucznictwie tarczowym, n.p. łuk składający się z uchwytu, majdanu i dwóch giętkich ramion łuku kooczących się zaczepami.
Łuk jest gotowy do użycia w momencie, gdy pojedyncza cięciwa zaczepiona zostaje pomiędzy dwoma zaczepami. W trakcie strzału zawodnik jedną ręką trzyma łuk za uchwyt, a palcami drugiej ręki naciąga, przytrzymuje i zwalnia cięciwę.
Łuk opisany powyżej nie może posiadad żadnych dodatkowych elementów poza siodełkiem strzały. Niedopuszczalne są wszelkie zgrubienia, znaczniki czy zalaminowane elementy, które można uważad za znaki celownicze.
Odprężony łuk wyposażony w dozwolony dodatkowy osprzęt musi przechodzid przez pierścieo o średnicy wewnętrznej 12,2cm +/- 0,5mm.
11.10.3.1.1.1 Różnokolorowe majdany i znaki firmowe umieszczone na wewnętrznej stronie ramion łuku są dopuszczalne.
11.10.3.1.2 Cięciwy składającej się z dowolnej ilości włókien o dowolnej kolorystyce i materiale dopasowanym do rodzaju rozgrywki. Cięciwa może byd zaopatrzona w centralną owijkę dla ułatwienia pracy palców, a także w pojedyncze siodełko na cięciwie, do którego mogą byd przyłączone owijki w celu łatwiejszego dopasowania nasadki strzały i w celu
zlokalizowania siodełka na cięciwie. Można skorzystad z pomocy 1 lub 2 linijek łuczniczych. W zaczepach cięciwy, na obu jej koocach można umieścid pętle.
11.10.3.1.2.1 Owijki na cięciwie nie powinny się kooczyd w zasięgu wzroku zawodnika przy pełnym naciągu cięciwy. Cięciwa nie może ułatwiad celowania przy użyciu przeziernika, oznaczeo ani w żaden inny sposób. Nie są dozwolone znaki na cięciwie dla ustalenia styku ust lub nosa z cięciwą.
11.10.3.1.3 Siodełka strzały (może byd regulowane). Zawodnicy mogą korzystad z ruchomego butona, punktu nacisku czy podkładki pod strzałę pod warunkiem, że nie są one elektryczne czy elektroniczne i nie ułatwiają celowania. Punkt nacisku nie może byd umieszczony dalej niż 2cm od gardła uchwytu (najważniejszego punktu łuku).
11.10.3.1.4 Zakaz używania urządzeo do sprawdzania naciągu (klickera).
11.10.3.1.5 Niedopuszczalne są znaki na łuku, które można uważad za znaki celownicze. Dozwolone jest złożenie przy twarzy i metoda chwytania za cięciwę poniżej strzały.
11.10.3.1.6 Zakaz używania stabilizatorów
Tłumiki stanowiące częśd łuku są dozwolone, pod warunkiem, że nie posiadają stabilizatorów.
Dolna częśd majdanu łuku może zostad zaopatrzona w dodatkowe obciążniki. Muszą byd one jednak zamocowane bezpośrednio do majdanu, bez użycia dodatkowych elementów.
11.10.3.1.7 Można korzystad z każdego rodzaju strzał, pod warunkiem, że spełniają one wymogi strzał używanych w łucznictwie tarczowym i nie spowodują nadmiernego uszkodzenia figur zwierzęcych.
11.10.3.1.7.1 Strzała składa się z promienia, grotu, opierzenia i opcjonalnie z etykiety z danymi strzały. Maksymalna średnica promienia strzały wynosi 9.3mm, a średnica grotu nie może przekroczyd 9.4mm.
Każda strzała musi byd opisana imieniem i nazwiskiem zawodnika.
Każdy zawodnik musi używad strzał o jednakowej wadze i o tej samej kolorystyce.
11.10.3.1.8 Dozwolone jest użycie ochraniaczy na palce, rękawiczek czy skórek ochronnych na rękę cięciwną w czasie naciągania, przytrzymywania i zwalniania cięciwy.
11.10.3.1.8.1 Dopuszcza się użycie separatorów pomiędzy palcami zapobiegających przyszczypywaniu nasadki strzały. Separatory te muszą charakteryzowad się jednakową wielkością, kształtem i kolorystyką szyd. (Dodatkowe notatki czy znaki są niedozwolone);
Zwykłe rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem czy inne podobne akcesoria nie mogą byd przyczepione do uchwytu łuku.
Dopuszcza się użycie dodatków służących do zakotwiczenia dłoni cięciwnej. Dodatki te mogą byd doczepione do ochraniaczy palców.
Akcesoria do ochrony palców nie mogą posiadad dodatkowych urządzeo wspomagających naciąganie, przytrzymywanie i zwalnianie cięciwy.
11.10.3.1.9 Dozwolone jest użycie naramienników, ochraniaczy ubioru, smyczy do łuku, kołczanu u pasa lub ustawianego na ziemi czy pomponu do czyszczenia strzał jako tłumika ramienia łuku. Kołczany nie mogą byd doczepione do łuku.
11.10.3.2 W przypadku Łuku bez przyrządów celowniczych (Instinctive Bow), można korzystad z:
11.10.3.2.1 Każdego rodzaju łuku, pod warunkiem, że spełnia on wymogi łuku używanego w łucznictwie tarczowym, n.p. łuk składający się z uchwytu, majdanu i dwóch giętkich ramion łuku kooczących się zaczepami.
Łuk jest gotowy do użycia w momencie, gdy pojedyncza cięciwa zaczepiona zostaje pomiędzy dwoma zaczepami. W trakcie strzału zawodnik jedną ręką trzyma łuk za uchwyt, a palcami drugiej ręki naciąga, przytrzymuje i zwalnia cięciwę.
Łuk opisany powyżej nie może posiadad żadnych dodatkowych elementów poza prostym plastikowym siodełkiem strzały (patrz 11.10.3.2.3). Niedopuszczalne są wszelkie zgrubienia, znaczniki czy zalaminowane elementy, które można uważad za znaki celownicze.
Maksymalna siła naciągu łuku dla kobiet i mężczyzn wynosi 60 funtów, mierzona dla danej długości naciągu zawodnika.
11.10.3.2.1.1 Różnokolorowe majdany i znaki firmowe umieszczone na wewnętrznej stronie ramion łuku są dopuszczalne.
11.10.3.2.2 Cięciwy składającej się z dowolnej ilości włókien o dowolnej kolorystyce i materiale dopasowanym do rodzaju rozgrywki. Cięciwa może byd zaopatrzona w centralną owijkę dla ułatwienia pracy palców, a także w pojedyncze siodełko na cięciwie, do którego mogą byd przyłączone owijki w celu łatwiejszego dopasowania nasadki strzały i w celu zlokalizowania siodełka na cięciwie. Można skorzystad z pomocy 1 lub 2 linijek łuczniczych. W zaczepach cięciwy, na obu jej koocach można umieścid pętle.
11.10.3.2.2.1 Owijki na cięciwie nie powinny się kooczyd w zasięgu wzroku zawodnika przy pełnym naciągu cięciwy. Cięciwa nie może ułatwiad celowania przy użyciu przeziernika, oznaczeo ani w żaden inny sposób. Nie są dozwolone znaki na cięciwie dla ustalenia styku ust lub nosa z cięciwą.
11.10.3.2.3 Prostej plastikowej podstawki pod strzałę lub półki łuku (w przypadku tego ostatniego, dozwolone jest pokrycie przyrządu dowolnym miękkim materiałem). Inne typy podstawek są zabronione.
11.10.3.2.4 Zakaz używania urządzeo do sprawdzania naciągu (klickera).
11.10.3.2.5 Niedopuszczalne są znaki na łuku, które można uważad za znaki celownicze. Dopuszczalne jest użycie jednego stałego punktu kotwiczenia dłoni cięciwnej.
11.10.3.2.6 Dopuszcza się użycie tylko krótkich stabilizatorów o maksymalnej długości 13cm – stabilizator nie może byd wyposażony w żadne dodatkowe akcesoria czy amortyzatory wstrząsów.
11.10.3.2.7 Można korzystad z każdego rodzaju strzał, pod warunkiem, że spełniają one wymogi strzał używanych w łucznictwie tarczowym i nie spowodują nadmiernego uszkodzenia figur zwierzęcych.
11.10.3.2.7.1 Strzała składa się z promienia, grotu, opierzenia i opcjonalnie z etykiety z danymi strzały. Maksymalna średnica promienia strzały wynosi 9.3mm, a średnica grotu nie może przekroczyd 9.4mm. Każda strzała musi byd opisana imieniem i nazwiskiem zawodnika lub inicjałami. Każdy zawodnik musi używad strzał o jednakowej wadze i o tej samej kolorystyce.
11.10.3.2.8 Dozwolone jest użycie ochraniaczy na palce, rękawiczek czy skórek ochronnych na rękę w czasie naciągania, przytrzymywania i zwalniania cięciwy.
11.10.3.2.8.1 Obowiązują następujące zasady:

11.10.3.2.9 Dozwolone jest użycie naramienników, ochraniaczy ubioru, smyczy do łuku, kołczanu u pasa lub ustawianego na ziemi czy pomponu do czyszczenia strzał jako tłumika ramienia łuku. Kołczany nie mogą byd doczepione do łuku.
11.10.3.3 W przypadku Łuku Bloczkowego (Compound Bow), wytyczne są następujące. Można używad dowolnego sprzętu dodatkowego pod warunkiem, że akcesoria te nie są elektryczne ani elektroniczne.
11.10.3.3.1 Łuk Bloczkowy jest łukiem, w którym cięciwa jest naciągana za pomocą systemu bloczków i krzywek. Łuk jest gotowy do użycia, gdy cięciwa jest bezpośrednio doczepiona do bloczków, zaczepów cięciwy na ramionach łuku lub w inny sposób wynikający z budowy łuku.
11.10.3.3.1.1 Szczytowa siła naciągu nie może przekroczyd 60 funtów.
11.10.3.3.1.2 Śruby mocujące ramiona łuku: Po rozpoczęciu rozgrywki zawodnik nie może zmieniad ustawienia śrub, chyba że łuk zostanie sprawdzony przez sędziego po wprowadzeniu zmian.
11.10.3.3.1.3 Dopuszcza się użycie odciągów kabli.
11.10.3.3.1.4 Można stosowad rozdwojony kabel, pod warunkiem, że nie dotyka on cały czas ręki czy nadgarstka zawodnika ani ramienia łuku.
11.10.3.3.2 Cięciwa może składad się z dowolnej ilości włókien
11.10.3.3.2.1 o dowolnej kolorystyce i materiale dopasowanym do rodzaju rozgrywki. Dopuszcza się użycie owijki na cięciwie w celu ułatwienia pracy palców i spustu. Można zastosowad siodełka na cięciwie i dołączyd do nich owijki w celu dopasowania nasadki strzały, jeśli zajdzie taka potrzeba. Można także korzystad z dodatków do cięciwy, takich jak oznaczenia dla ust lub nosa, przeziernik, urządzenie do właściwego ustawiania się przeziernika czy pętelka do spustu.
Nie ma żadnych ograniczeo co do głównej owijki na cięciwie.
11.10.3.3.3 Podstawka pod strzałę może byd regulowana.
11.10.3.3.3.1 Można korzystad z ruchomego butona, punktu nacisku czy podkładki pod strzałę, pod warunkiem, że nie są one elektryczne czy elektroniczne. Punkt nacisku nie może byd umieszczony dalej niż 6cm od gardła uchwytu (najważniejszego puktu łuku).
11.10.3.3.4 Dopuszcza się użycie urządzeo do sprawdzania naciągu (klickera dźwiękowego i/lub wizualnego) pod warunkiem, że wskaźnik ten nie jest elektryczny ani elektroniczny.
11.10.3.3.5 Można korzystad z celownika,
11.10.3.3.5.1 który może pomóc w regulacji poziomej, a także ustawieniach w pionie. Dozwolone jest użycie poziomnicy i/lub szkieł powiększających i/lub pryzmatów. Elektryczne lub elektroniczne urządzenia są niedozwolone. Nie można korzystad z dodatkowych środków wspomagających określenie odległości do celu.
11.10.3.3.5.2 Dozwolone jest ustawienie wysięgu celownika. Punktem celownika może byd pin światłowodowy czy pin podświetlany chemicznie. Ten ostatni musi byd zakryty, aby nie rozpraszad pozostałych zawodników i zapewnid tylko jeden punkt celownika.
11.10.3.3.5.3 Zabrania się użycia więcej niż jednej szpilki celownika.
11.10.3.3.5.4 Można zastosowad osłonę przeciwsłoneczną, którą należy umieścid na lipku. Osłona ta musi byd dopasowana do rozmiaru lipka.
11.10.3.3.6 Użycie stabilizatorów i tłumików jest dopuszczalne
11.10.3.3.6.1 pod warunkiem, że nie będą one

11.10.3.3.7 Można korzystad z każdego rodzaju strzał, pod warunkiem, że spełniają one wymogi strzał używanych w łucznictwie tarczowym i nie spowodują nadmiernego uszkodzenia figur zwierzęcych.
11.10.3.3.7.1 Strzała składa się z promienia, grotu, opierzenia i opcjonalnie z etykiety z danymi strzały. Maksymalna średnica promienia strzały wynosi 9.3mm, a średnica grotu nie może przekroczyd 9.4mm.
Każda strzała musi byd opisana imieniem i nazwiskiem zawodnika lub inicjałami.
Każdy zawodnik musi używad strzał o jednakowej wadze i o tej samej kolorystyce.
11.10.3.3.8 Dozwolone jest użycie ochraniaczy na palce, rękawiczek czy skórek ochronnych na rękę w czasie naciągania, przytrzymywania i zwalniania cięciwy.
11.10.3.3.8.1 Dopuszcza się użycie następujących akcesoriów:

11.10.3.3.9 Dozwolone jest użycie naramienników, ochraniaczy ubioru, smyczy do łuku, kołczanu u pasa lub ustawianego na ziemi, pomponu do czyszczenia strzał jako tłumika ramienia łuku. Kołczany mogą byd doczepione do łuku.
11.10.3.4 W przypadku Łuku Angielskiego (Longbow),
11.10.3.4.1 Łuk musi posiadad tradycyjny kształt Łuku Angielskiego, co oznacza, że w momencie, gdy łuk jest napięty, cięciwa dotyka tylko i wyłącznie nasadek łuku. Łuk może byd wykonany z dowolnego materiału lub kombinacji materiałów. Kształt uchwytu jest dowolny. Dopuszcza się użycie łuku z majdanem zaopatrzonym w o okno (wcięcie), sięgające do osi środkowej łuku.
W przypadku kobiet, długośd łuku musi wynosid nie mniej niż 150cm, dla mężczyzn przynajmniej 160cm – długośd ta jest mierzona przy pełnym naciągu łuku pomiędzy nasadkami łuku, wzdłuż zewnętrznej strony ramion łuku.
11.10.3.4.2 Cięciwa może się składad z dowolnej ilości włókien o dowolnej kolorystyce i materiale dopasowanym do rodzaju rozgrywki. Cięciwa może byd zaopatrzona w centralną owijkę dla ułatwienia pracy palców, a także w pojedyncze siodełko na cięciwie, do którego mogą byd przyłączone owijki w celu łatwiejszego dopasowania nasadki strzały i w celu zlokalizowania siodełka na cięciwie. Można skorzystad z pomocy 1 lub 2 linijek łuczniczych. W zaczepach cięciwy, na obu jej koocach można umieścid pętle.
11.10.3.4.2.1 Owijki na cięciwie nie powinny się kooczyd w zasięgu wzroku zawodnika przy pełnym naciągu cięciwy. Cięciwa nie może ułatwiad celowania przy użyciu przeziernika,
oznaczeo ani w żaden inny sposób. Nie są dozwolone znaki na cięciwie dla ustalenia styku ust lub nosa z cięciwą.
11.10.3.4.2.2 Dozwolone jest użycie tłumików cięciwy, pod warunkiem, że są one umieszczone przynajmniej 30cm od siodełka na cięciwie.
11.10.3.4.3 Podstawka pod strzałę. Jeśli łuk posiada półkę, półka ta może zostad użyta jako podstawka pod strzałę. Dozwolone jest pokrycie przyrządu dowolnym miękkim materiałem. Żadne inne rodzaje podstawek nie będą akceptowane.
11.10.3.4.4 Zakaz używania urządzeo do sprawdzania naciągu (klickera).
11.10.3.4.5 Zakaz korzystania z celownika i znaków celowniczych na łuku, które mogą pomagad w celowaniu.
11.10.3.4.6 Zakaz używania stabilizatorów, dodatkowych ciężarkówi tłumików.
11.10.3.4.7 Promienie strzał muszą byd drewniane i muszą spełniad poniższe wymogi:

11.10.3.4.7.1 Strzała składa się z promienia, grotu, opierzenia i opcjonalnie z etykiety z danymi strzały. Maksymalna średnica promienia strzały wynosi 9.3mm, a średnica grotu nie może przekroczyd 9.4mm. Każda strzała musi byd opisana imieniem i nazwiskiem zawodnika lub inicjałami. Każdy zawodnik musi używad strzał o jednakowej wadze i o tej samej kolorystyce.
11.10.3.4.8 Dozwolone jest użycie ochraniaczy na palce, rękawiczek czy skórek ochronnych na rękę w czasie naciągania, przytrzymywania i zwalniania cięciwy.
11.10.3.4.8.1 Obowiązują następujące zasady:

11.10.3.4.9 Dozwolone jest użycie naramienników, ochraniaczy ubioru, smyczy do łuku, kołczanu u pasa lub ustawianego na ziemi czy pomponu do czyszczenia strzał jako tłumika ramienia łuku. Kołczany nie mogą byd doczepione do łuku.
11.10.3.5 Akcesoria dla wszystkich sekcji:
11.10.3.5.1 Lornetki, okulary, lunety i inne optyczne pomoce mogą byd używane do obserwowania strzał pod warunkiem, że urządzenia te nie będą stanowid żadnego utrudnienia dla innych zawodników przy paliku strzeleckim.
Okulary korekcyjne, okulary strzeleckie a także okulary przeciwsłoneczne są dozwolone.
Okulary nie mogą byd wyposażone w mikro-punkt na soczewkach ani w żadne inne pomocnicze urządzenia, które mogłyby ułatwid celowanie.
Można całkowicie zakleid szkło okularów dla oka, które nie jestem okiem dominującym
Okulary nie mogą posiadad żadnych dodatków wspomagających ocenę odległości od celu.
11.10.3.6 Zabrania się użycia we wszystkich sekcjach:
11.10.3.6.1 Jakichkolwiek urządzeo służących do komunikacji (także telefonów komórkowych), słuchawek czy urządzeo do redukcji hałasu przed miejscem oczekiwania na polu treningowym ani w żadnym innym miejscu na polu rozgrywki.
11.10.3.6.2 Jakichkolwiek urządzeo do wyznaczania kątów czy odległości od celu, które są niezgodne z regulaminem.
11.10.3.6.3 Jakichkolwiek części wyposażenia zawodnika, które zostały dodane do wyposażenia lub zmodyfikowane w celu dokładniejszej oceny kątów czy dystansu od celu. Żaden element podstawowego wyposażenia zawodnika nie może zostad użyty do wspomnianego celu.
11.10.3.6.4 Jakichkolwiek notatek czy elektronicznych nośników danych, które mogłyby zostad użyte do obliczania kątów czy odległości, za wyjątkiem zwykłych notatek w postaci nastaw celowniczych, zapisków z bieżącą punktacją czy regulaminu FITA. 11.10.3.6.5 W zawodach krajowych dopuszczane są dodatkowe kategorie łuków: 11.10.3.6.6 Compound OPEN +60lbs, każdy rodzaj łuku bloczkowego , niezależnie od posiadanego osprzętu i siły naciągu. 11.10.3.6.7 Łuk Olimpijski, sportowy łuk refleksyjny z osprzętem tarczowym 11.10.3.6.8 Łuk tradycyjny PBHB (Primitive Bow, Horse Bow) – łuk tradycyjny bez półki pod strzałę z cięciwą przechodzącą przez środek osi symetrii łuku. Wyłącznie drewniane strzały z naturalnymi piórami, palce muszą dotykad koocówki strzały.
11.11 ZASADY STRZELANIA
11.11.3 Każdy zawodnik oddaje strzał samodzielnie, z zachowaniem zasad bezpieczeostwa, stojąc lub klęcząc przy paliku strzeleckim. W momencie oddania strzału, zawodnik musi dotykad palika strzeleckiego jakąkolwiek częścią swojego ciała (stojąc z przodu, z tyłu lub z któregokolwiek z boków palika).
11.11.3.6 Organizator wyznacza cel, od którego wszystkie drużyny rozpoczną strzelanie
11.11.4 Zawodnicy należący do danej drużyny, którzy czekają na oddanie strzału lub oddali już strzał, mogą na życzenie strzelającego wspomóc go osłoną przeciwsłoneczną (nie dotyczy rundy finałowej). Zawodnicy muszą czekad w odpowiedniej odległości za zawodnikiem, który znajduje się przy paliku strzeleckim.
11.11.5 Ilośd strzał
11.11.5.6 Zawody indywidualne

11.11.5.7 Zawody drużynowe
Każda drużyna ma 3 strzały na każdy cel w każdej rundzie – po jednej strzale na każdego zawodnika. Kolejnośd oddawania strzałów w drużynie zmienia się dla każdego kolejnego celu: drużyna, która strzelała jako ostatnia, strzela jako pierwsza do następnego celu.
11.11.6 Wyznaczony czas na oddanie strzału
11.11.6.6 Zawody indywidualne
11.11.6.6.5 Każdy zawodnik ma 1 minutę na oddanie strzału.
Jak tylko poprzednia drużyna oddali się od palika strzeleckiego, następna grupa przechodzi z miejsca oczekiwania do miejsca ze zdjęciem figury zwierzęcia. Kiedy poprzednia grupa oddali się na bezpieczną odległośd, następna drużyna może podejśd do palika strzeleckiego i pierwszy zawodnik rozpoczyna strzelanie.
11.11.6.6.6 Odliczanie czasu dla każdego zawodnika rozpoczyna się w momencie, gdy zawodnik znajdzie się przy paliku strzeleckim
11.11.6.7 Zawody drużynowe
11.11.6.7.5 Drużyna ma 2 minuty na oddanie 3 strzałów, każdy zawodnik oddaje jeden strzał.
11.11.6.7.6 Odliczanie czasu w Rundzie Eliminacyjnej rozpoczyna się dla pierwszej drużyny przy paliku strzeleckim. Zanim drużyna podejdzie do palika, sędzia pyta czy drużyna jest gotowa i prosi zawodników o podejście do palika. Kiedy pierwsza drużyna opuszcza palik strzelecki i wraca do miejsca oczekiwania (przy zdjęciu figury zwierzęcia), powyższa procedura rozpoczyna się dla kolejnej drużyny.
11.11.7 Użycie lornetek
11.11.7.6 Zawodnicy/Drużyny mogą korzystad z lornetek przed oddaniem strzału w miejscu oczekiwania i przy paliku strzeleckim. Zakazuje się korzystania z lornetek po oddaniu strzału.
11.11.8 Żaden zawodnik nie może podejśd do celu zanim wszystkie drużyny nie skooczą oddawania strzałów, chyba że za pozwoleniem sędziego.
11.11.9 W żadnym wypadku nie można użyd ponownie wystrzelonej już strzały
Strzałę uważa się za niewystrzeloną:
11.11.9.6 Jeśli zawodnik może jej dotknąd łukiem, bez oderwania stóp od podłoża, pod warunkiem, że strzała nie odbiła się od podłoża.
11.11.9.7 Jeśli figura zwierzęca wywróciła się (pomimo, że jej przymocowanie zostało zatwierdzone przez sędziów), Sędziowie podejmą potrzebne kroki w celu zrekompensowania czasu poświęconego na oddanie strzału. Jeśli figura tylko się zsunęła, decyzja o dalszym postępowaniu zostaje podjęta przez sędziów.
11.11.10 Omawianie odległości
11.11.10.6 Zawodnicy nie mogą omawiad odległości od celu przed oddaniem strzałów. Dyskusje takie mogą się odbywad jedynie pomiędzy zawodnikami, którzy oddali już strzał.
Omawianie odległości od celu z zawodnikami, którzy nie oddali jeszcze strzału jest uważane za niesportowe zachowanie (patrz artykuł 11.10.8.1).
Ta sama reguła obowiązuje w sytuacji, gdy w miejscu oczekiwania znajduje się więcej niż jedna drużyna. Drużyna „przybywająca” powinna pozostad w odpowiedniej odległości od pierwszej grupy, czekającej przy numerze celu.
W trakcie narad drużynowych, dozwolona jest dyskusja pomiędzy zawodnikami i trenerem, o ile nie przeszkadza to innym drużynom. Oficjele drużyny nie mogą udzielad żadnych informacji o odległościach.
11.12 KOLEJNOŚĆ STRZELANIA I KONTROLA CZASU
11.12.3 Przydzielanie zawodników do drużyn odbywa się w drodze losowania numerów przydzielonych zawodnikom w danej sekcji – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Każda drużyna składa się z 3-6 zawodników (w miarę możliwości drużyny powinny składad się
z parzystej liczby osób), w tym z maksymalnie dwóch zawodników reprezentujących dane Stowarzyszenie Członkowskie w trakcie rund kwalifikacyjnych i eliminacyjnych.
W przypadku wyjątkowych sytuacji, decyzje podejmowane są przez Komisję Sędziowską Turnieju oraz Delegata Technicznego.
11.12.4 W przypadku zawodów drużynowych, drużyna powinna się składad z jednego zawodnika strzelającego z łuku bloczkowego, jednego strzelającego z łuku angielskiego i jednego strzelającego z gołego łuku lub łuku bez przyrządów celowniczych.
11.12.5 Jeśli grupa nie zdecyduje inaczej, członek grupy z najniższym numerem zostaje liderem i staje się odpowiedzialny za kierowanie grupą.
11.12.5.6 Jeśli liczba zawodników przekroczy normalną pojemnośd miejsca rozgrywki, zostaną utworzone dodatkowe grupy, które wkroczą na pole rozgrywki, gdy będzie to dogodne. Dodatkowe grupy przydzielone do danego celu muszą poczekad aż pierwsza grupa przy tym celu zakooczy oddawanie strzałów.
11.12.5.7 Zawodnicy muszą nosid swoje numery w pełni widoczne na udzie lub kołczanie. Cele i stanowiska strzeleckie przydzielane są zawodnikom zgodnie z kolejnością wynikającą z rezultatów losowania i miejscem na liście startowej.
11.12.5.8 Kiedy cel jest wolny, pierwszy zawodnik drużyny przy zdjęciu figury zwierzęcia musi podejśd do palika strzeleckiego jak najszybciej to możliwe. Pozostali zawodnicy pozostają z tyłu, w odpowiedniej odległości.
11.12.5.9 Zawodnikom nie wolno zatrzymywad się w niewielkiej odległości od palika strzeleckiego w celu ocenienia odległości od celu przed oddaniem strzału.
11.12.5.10 Każdy zawodnik oddaje strzał samodzielnie. Kolejnośd oddawania strzałów przez zawodników podlega następującym zasadom:

11.12.5.11 Podczas rund kwalifikacyjnych i eliminacyjnych, drużyny rozpoczynają strzelanie równocześnie – każda drużyna rozpoczyna od celu wyznaczonego tej konkretnej drużynie i kooczy rundę, gdy ponownie znajdzie się przy początkowym celu. Podczas rundy finałowej, wszystkie grupy rozpoczynają kolejno od pierwszego celu.
11.12.5.12 W przypadku usterki sprzętu, kolejnośd strzelania może ulec chwilowej zmianie. Zawodnik ma 30 minut na naprawienie sprzętu. Pozostali zawodnicy w tej grupie muszą dokooczyd strzelanie do danego celu zanim następna drużyna rozpocznie oddawanie strzałów. Jeśli naprawa zostanie ukooczona w granicach wyznaczonego czasu, zawodnik może oddad zaległe strzały do danego celu. Jeśli naprawa zajmie więcej niż 30 minut, zawodnik może dołączyd do swojej drużyny, ale traci strzały wykonane przez współzawodników w czasie jego nieobecności.
11.12.5.13 W przypadku nagłej niedyspozycyjności zawodnika spowodowanej względami zdrowotnymi – jeśli problem wystąpił po rozpoczęciu rundy, personel medyczny ma nie więcej niż 30 min na ocenę sytuacji i decyzję czy zawodnik może kontynuowad udział w zawodach. (Procedura jak przy usterce sprzętu.) Jeśli zawodnik po
ukooczeniu pierwszej rundy kwalifikacyjnej, nie jest zdolny rozpocząd strzelania w drugiej rundzie kwalifikacyjnej z powodów zdrowotnych, nie zostanie dopuszczony do pierwszej rundy eliminacyjnej (pierwszych szesnastu zawodników z dwóch rund kwalifikacyjnych na podstawie łącznej ilości punktów uzyskanych w dwóch rundach).
Jeśli zawodnik po rozpoczęciu drugiej rundy kwalifikacyjnej, nie jest zdolny do ukooczenia tej rundy z powodów zdrowotnych, nie zostanie dopuszcozny do pierwszej rundy eliminacyjnej (pierwszych szesnastu zawodników z dwóch rund kwalifikacyjnych na podstawie łącznej ilości punktów uzyskanych w dwóch rundach).
11.12.5.14 W rundach finałowych nie będzie dodatkowego czasu przeznaczonego na usterki sprzętu czy pomoc medyczną. W imprezie zespołowej w międzyczasie mogą strzelad inni członkowie zespołu.
11.12.5.15 Złamany łuk można wymienid na łuk zapasowy lub pożyczony.
11.12.5.16 Zawodnicy danej grupy mogą ustąpid pierwszeostwa innej drużynie pod warunkiem, że Organizator imprezy i/lub Sędziowie zostali poinformowani o zmianie.
11.12.5.17 Jeśli zawodnik lub grupa zawodników powoduje nadmierne opóźnienie dla tej grupy czy innych grup podczas rund kwalifikacyjnych, sędzia obserwujący tę sytuację zwróci im uwagę i zanotuje informację o pierwszym ostrzeżeniu na karcie wyników. Do kooca tej rundy sędzia może czuwad nad czasami tej grupy.

11.12.5.18 Ostrzeżenia dotyczące czasów nie będą przenoszone na następne etapy zawodów.
11.12.5.19 W rundzie finałowej, za każdym razem, gdy grupie będzie towarzyszyd sędzia, grupa otrzyma od niego słowną informację o rozpoczęciu i zakooczeniu czasu 1 minuty na oddanie strzału.
Strzelanie po ogłoszeniu przez sędziego zakooczenia czasu jest zabronione.
Jeśli zawodnik strzeli po upływie czasu 1 minuty, strzała o najwyższej wartości spośród strzał tego zawodnika lub drużyny wystrzelonych przy tym celu zostanie skonfiskowana.
11.12.5.20 W rozgrywkach drużynowych, sędzia włącza stoper, kiedy pierwszy zawodnik podchodzi do palika strzeleckiego. Reszta drużyny może dołączyd do strzelającego zawodnika, ale musi pozostad w bezpiecznej odległości za nim. Zawodnicy mogą komunikowad się wewnątrz drużyny.
Jeden trener towarzyszący drużynie także może zbliżyd się do palika strzeleckiego razem z resztą drużyny i udzielad wskazówek, ale musi pozostad w tyle, gdy drużyna zbliża się do stanowiska strzeleckiego. Trener nie może udzielad wskazówek dotyczących odległości od celu.
Jeśli drużynie potrzebna jest więcej niż jedna osoba do noszenia zapasowych łuków, osoby te powinny pozostad przy zdjęciu figury zwierzęcej. Nie mogą one udzielad żadnych wskazówek zawodnikom.
Drużyny i ich trenerzy muszą trzymad się razem; trener męskiej drużyny nie może podchodzid do swojej żeoskiej drużyny i viceversa.
W czasie finału zabrania się jakiejkolwiek komunikacji pomiędzy trenerami męskich i żeoskich drużyn należących do tego samego Stowarzyszenia Członkowskiego.
11.12.5.21 Jeśli z jakiegoś powodu, strzelanie drużynowe jest wstrzymane, sędzia zatrzyma stoper i wznowi odliczanie pozostałego czasu, gdy zawodnicy będą mogli kontynuowad rozgrywkę.
11.12.5.22 Zakooczenie zawodów z przypisaną grupą
Zawodnik musi ukooczyd zawody z grupą, do której został przypisany lub przepisany przez sędziego (z wyjątkiem, o którym mowa w Artykule 11.10.5.1.7). Każdy zawodnik czy drużyna, która opuści pole rozgrywki bez pozwolenia sędziego będzie zdyskwalifikowana.
11.13 ZASADY PUNKTACJI
11.13.3 Przy każdym celu podliczenie punktów odbędzie się, gdy grupa skooczy strzelanie.
11.13.3.6 Jeśli grupa nie zdecydowała inaczej, dwóch zawodników o drugim i trzecim w kolejności najniższym numerze w drużynie będą osobami prowadzącymi punktację (w każdej drużynie muszą byd dwie takie osoby).
11.13.3.7 Prowadzący punktację (mogą byd zawodnikami) mają za zadanie uzupełniad karty wyników – zdobyte punkty należy wpisywad w odpowiednie miejsce obok numeru celu – wartośd zdobytych punktów dla każdej strzały zgłasza osoba, do której ta strzała należy. Pozostali zawodnicy w drużynie sprawdzają czy podana wartośd się zgadza. Błąd na karcie wyników odkryty zanim strzała zostanie wyciągnięta, może zostad poprawiony.
11.13.3.8 Wymagane jest podwójne punktowanie.
11.13.3.8.5 Każda z 2 osób prowadzących punktację musi zapisywad i podliczad punkty samodzielnie (nie kopiując wyników drugiej osoby), a następnie, jeszcze przed wyciągnięciem strzał, obie osoby muszą porównad zapisane przez siebie wyniki.
11.13.3.8.6 Osoba, która bez pozwolenia zmienia czy fałszuje wynik lub świadomie zgadza się na taką zmianę, zostanie zdyskwalifikowana.
11.13.3.9 Zawodnicy są odpowiedzialni za swoje karty wyników. Duplikaty kart nie będą wydawane w przypadku zgubienia, zniszczenia czy kradzieży karty.
11.13.3.10 Obie osoby prowadzące punktację muszą zapisad wyniki zanim strzały zostaną wyciągnięte.
11.13.3.10.5 Można strzelad do wszystkich stref punktujących, chyba że przy paliku strzeleckim znajduje się inna informacja.
11.13.3.11 Strzała wyciągnięta za wcześnie będzie uważana za strzał niecelny, a w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. (11.10.8)
11.13.3.12 W czasie rundy finałowej, nad poprawnością zapisywanych przez zawodników wyników czuwa sędzia, który towarzyszy każdej grupie lub czuwa przy danym celu w oczekiwaniu na kolejne grupy.
Komitet Organizacyjny udostępnia osoby do noszenia dużej przenośnej tablicy wyników dla każdej grupy z wyraźnie wypisanymi aktulanymi wynikami zawodników należących do tej grupy.
W rozgrywce o medale, widoczne są dwie tablice wyników: jedna dla rozgrywek o złoty medal, druga dla rozgrywek o brązowy medal.
11.13.4 Trafienia są punktowane zgodnie z pozycją promienia strzały w tarczy. Jeśli strzała trafi w linię oddzielającą dwie strefy, strzał liczony jest jako trafienie strefy o wyższej wartości.
11.13.4.6 Zabrania się dotykania strzał i figur 3D zanim wszystkie strzały nie zostaną zapisane, a wyniki sprawdzone.
11.13.4.7 Jeśli brakuje fragmentu tarczy, w tym linii oddzielającej strefy punktujące, lub linia ta została przemieszczona przez strzałę, należy posłużyd się wyobrażoną linią w celu oceny wartości strzału.
11.13.4.8 W przypadku strzał wbitych w cel, ale niewidocznych na jego powierzchni, wynik ocenia i podaje sędzia.
11.13.4.9 W przypadku strzał, które odbiły się od celu lub przez niego przeszły, obowiązują następujące zasady:

11.13.4.10 Strzała, która uderzyła:
11.13.4.10.5 W nasadkę innej strzały i w niej pozostała jest punktowana tak samo, jak strzała, w którą uderzyła.
11.13.4.10.6 W inną strzałę, po czym uderzyła w figurę zwierzęcia, będzie punktowana zgodnie z koocową pozycją strzały w tarczy.
11.13.4.10.7 W inną strzałę i odbiła się, będzie punktowana tak samo, jak strzała, w którą uderzyła, pod warunkiem że strzałę tę można zidentyfikowad.
11.13.4.10.8 Poza strefę punktującą celu 3D, będzie traktowana jako strzał niecelny.
11.13.4.11 Jeśli w celu lub na trasie strzału znajdzie się więcej niż jedna strzała danego zawodnika, punktowana jest tylko 1 strzała o najniższej wartości (3 strzały o najniższej wartości, w przypadku drużyn). Jeśli sytuacja się powtórzy, zawodnik (lub drużyna) mogą zostad zdyskwalifikowani.
11.13.5 W przypadku remisu, pozycje na liście przydzielane są w następujący sposób:
11.13.5.6 W przypadku remisów podczas wszystkich rund za wyjątkiem wymienionych w 11.10.6.3.2:

- Najwyższa liczba jedenastek
- Najwyższa liczba dziesiątek
- Jeśli nadal jest remis, zawodnicy zostają ulokowani na tej samej pozycji; jednakże dla celów rankingowych, np. w celu ustalenia pozycji w schemacie rozgrywek Rundy Finałowej, rzut monetą zadecyduje o pozycji zawodników.
11.13.5.7 W przypadku remisu na etapie wejścia do Rund Eliminacyjnych lub przejścia z jednego etapu zawodów do drugiego, a także podczas przydzielania medali po Rundzie Finałowej, będą przeprowadzane dogrywki (bez uwzględniania liczby jedenastek i dziesiątek):
11.13.5.7.5 Zawodnicy indywidualni:

11.13.5.7.7 Dogrywki w czasie rund kwalifikacyjnych i eliminacyjnych, odbywają się na oddzielnym celu. Cele te muszą się znajdowad blisko centralnej części pola rozgrywki.
11.13.5.7.8 Dogrywki przeprowadzane są niezwłocznie po zanotowaniu wszystkich wyników w danej sekcji. Jeśli zawodnik nie stawi się na dogrywkę w przeciągu 30 minut od momentu poinformowania kapitana drużyny o dogrywce, zawodnik ten przegrywa. Jeśli nie ma możliwości poinformowania zawodnika o dogrywce, ponieważ zawodnik i Kapitan jego Drużyny opuścili pole rozgrywki zanim wyniki zostały oficjalnie zweryfikowane, zawodnik ten przegrywa.
11.13.5.7.9 W przypadku remisu w Rundach Finałowych, dogrywka odbywa się na dodatkowym, piątym w kolejności celu, aby nie opóźniad rozpoczęcia zawodów dla kolejnych grup rozpoczynających od celu numer 1. W przypadku remisu w rozgrywkach finałowych o medale, dogrywka odbywa się na osobnym celu ustawionym obok celu numer 4.
11.13.6 Karty wyników muszą byd podpisane przez osobę prowadzącą punktację i przez zawodnika poświadczającego, że zgadza się on z wartością każdej strzały, sumą koocową (musi byd identyczna na obu kartach wyników), liczbą dziesiątek i jedenastek. Karta osoby prowadzącej punktację musi byd podpisana przez innego zawodnika tej samej grupy ale należącego do innego Stowarzyszenia Członkowskiego. Jeśli wystąpi rozbieżnośd w wartościach sumy koocowej, za ostateczną uznaje się sumę najniższych wartości strzałów.
Organizatorzy nie mają obowiązku akceptowania i przyjmowania kart wyników, które zostały złożone bez podpisów, sumy koocowej czy liczby dziesiątek i jedenastek.
Na koniec zawodów, Komitet Organizacyjny musi przekazad wszystkim drużynom pełną listę wyników.
11.14 KONTROLA I BEZPIECZEŃSTWO
11.14.3 Przewodniczący Komisji Sędziowskiej sprawuje kontrolę nad techniczną stroną zawodów 3D.
11.14.4 Przewodniczący Komisji Sędziowskiej musi zadbad o bezpieczeostwo na polu rozgrywki i omówid z Organizatorami ewentualne dodatkowe środki ostrożności, które należałoby powziąd przed rozpoczęciem zawodów.
11.14.4.6 Przewodniczący Komisji Sędziowskiej informuje zawodników i oficjeli o środkach ostrożności i kwestiach dotyczących strzelenia, które uzna za niezbędne.
11.14.4.7 W sytuacji, gdy pojawi się koniecznośd opuszczenia pola rozgrywki ze względu na warunki pogodowe, nastanie zmroku czy z innych powodów, które mogłyby ograniczyd bezpieczeostwo na polu rozgrywki, decyzja o jego opuszczeniu zostanie podjęta wspólnie przez przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, przewodniczącego Komisji Sędziowskiej i Delegata Technicznego.
11.14.4.8 Sygnał dźwiękowy sygnalizujący rozpoczęcie każdego kolejnego dnia zawodów, będzie także użyty w sytuacji, kiedy zawody muszą byd przerwane.
11.14.4.9 Jeśli zawody zostaną przerwane przed ukooczeniem Rund Kwalifikacyjnych, suma koocowa punktów zdobytych przez zawodników danej sekcji przy tych samych celach zostanie użyta do ustalenia rankingu, a w przypadku, gdy zawody nie będą mogły byd kontynuowane, także do ustalenia zwycięzców w danej sekcji.
11.14.4.10 Jeśli zawody zostaną przerwane na późniejszym etapie, rozgrywka zostanie zmodyfikowana z uwzględnieniem ilości pozostałego czasu i warunków miejsca rozgrywki w celu wyłonienia zwycięzców.
11.14.4.11 W przypadku oślepiającego zachodu słooca, można skorzystad z pomocy osłony przeciwsłonecznej o maksymalnej wielkości kartki A4 (lub wielkości oficjalnego listu, około 30 na 20cm) – można skorzystad z osłony jednego z zawodników należących do tej samej drużyny lub z osłony zapewnionej prze organizatora. Zabrania się korzystania z osłon przeciwsłonecznych w czasie Rund Finałowych.
11.14.5 Żaden zawodnik nie może dotykad sprzętu innego zawodnika bez jego zgody.
11.14.6 Zabrania się palenia na terenie pola rozgrywki 3D, terenach rozgrzewkowych i treningowych.
11.14.7 Zabrania się wnoszenia i konsumpcji środków odurzających (alkoholu, narkotyków) na terenie pola rozgrywki 3D, terenach rozgrzewkowych i treningowych.
11.14.8 W czasie naciągania cięciwy łuku, zawodnik nie może korzystad z żadnych technik, które w opinii sędziów, mogłyby spowodowad przypadkowe zwolnienie strzały i wystrzelenie jej poza strefę bezpieczeostwa czy zabezpieczenia w postaci siatek i murów. Jeśli zawodnik upiera się przy korzystaniu z danej techniki, Przewodniczący Komisji Sędziowskiej zwróci się do niego z poleceniem wstrzymania strzałów i opuszczenia pola rozgrywki, mając na uwadze względy bezpieczeostwa.
11.15 KONSEKWENCJE ZŁAMANIA ZASAD
Poniżej znajduje się streszczenie opisu kar i sankcji dla zawodników, w przypadku pogwałcenia reguł lub niedostosowania się do warunków, wraz z opisem konsekwencji dla zawodników i oficjeli.
11.15.3 Kwalifikacja, dyskwalifikacja,
11.15.3.6 Zawodnicy nie kwalifikują się do wzięcia udziału w wydarzeniach FITA, jeśli nie spełniają warunków zawartych w Rozdziale 2 Części 1.
11.15.3.7 Zawodnik, który dopuści się pogwałcenia którejkolwiek z obowiązujących reguł, może zostad zdyskwalifikowany, tracąc uzyskaną do tej pory pozycję.
11.15.3.8 Zawodnik nie kwalifikuje się do wzięcia udziału w wydarzeniach FITA, jeżeli jego Stowarzyszenie Członkowskie nie spełnia wymogów zawartych w punkcie 3.7.2.
11.15.3.9 Zawodnik biorący udział w zawodach w jednej z sekcji przedstawionych w punkcie 11.10.3, a nie spełniający wymogów tej kategorii, będzie zdyskwalifikowany i utraci uzyskaną do tej pory pozycję.
11.15.3.10 Zawodnik, który pogwałci Zasady Antydopingowe, będzie poddany sankcjom, zgodnie z Załącznikiem 5 Części 1.
11.15.3.11 Zawodnik korzystający ze sprzętu niezgodnego z Regulaminem FITA może utracid zdobyte punkty.
11.15.3.12 Zawodnicy lub drużyny, które wielokrotnie zostały upomniane za wystrzelenie większej ilości strzał niż dozwolona lub za oszukiwanie przy punktacji, utracą zdobyte punkty.
11.15.3.13 Zawodnik, który świadomie pogwałcił reguły, może zostad uznany za niekwalifikującego się do dalszego udziału i może zostad zdyskwalifikowany, tracąc uzyskaną do tej pory pozycję.
11.15.3.14 Jeśli zdaniem sędziego lub innego oficjela, zawodnik jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, Komisja Sędziowska może odmówid zawodnikowi udziału w zawodach. (patrz Zasady Antydopingowe Częśd 1, Załącznik 5).
11.15.3.15 Niesportowe zachowanie nie będzie tolerowane. Zachowanie takie ze strony zawodnika lub osoby, która asystuje zawodnikowi spowoduje dyskwalifikację zawodnika lub osoby, która się takiego zachowania dopuściła, a także może doprowadzid do zawieszenia zawodnika na czas wyznaczony jako odpowiedni przez organ sprawujący nadzór nad danym wydarzeniem. Patrz także: Częśd 1, Załącznik 2.
11.15.4 Utrata punktów za strzały
11.15.4.6 W przypadku usterki sprzętu, zawodnik, który nie zdoła naprawid sprzętu w przeciągu 30 min, traci strzałę, której nie zdążył wystrzelid przy danym celu, a także strzały wykonane przez współzawodników w czasie jego nieobecności. (Artykuł 11.10.5.3.7/8 - w przypadku nagłego problemu zdrowotnego).
11.15.4.7 Jeśli sędzia kontrolujący czas zawodnika zauważy, że przekroczył on czas 1 minuty na oddanie strzału, zwróci mu uwagę i jako potwierdzenie zanotuje informację o tym ostrzeżeniu na karcie wyników, zaznaczając dokładną godzinę ostrzeżenia.W przypadku trzeciego i każdego kolejnego ostrzeżenia podczas danego etapu zawodów, punktująca strzała zawodnika zostanie skonfiskowana. (Artykuł 11.10.5.3.12)
11.15.4.8 Jeśli w czasie Rundy Finałowej, zawodnik odda strzał po tym jak Sędzia ogłosił koniec czasu, strzała o najwyższej wartości spośród strzał tego zawodnika lub drużyny zostanie skonfiskowana.
11.15.4.9 Jeśli w celu lub na trasie strzału znajdzie się więcej niż jedna strzała danego zawodnika, strzała o najwyższej wartości zostanie utracona (Artykuł 11.10.8.1.7)
11.15.4.10 Strzał niecelny (Artykuł 11.10.6.2.5.4)
11.15.5 Ostrzeżenia
Zawodnicy, którzy dostali więcej niż jedno ostrzeżenie i którzy nie zaprzestali łamania regulaminu FITA lub którzy nie stosują się do decyzji i zaleceo Sędziego, będą traktowani zgodnie z Artykułem 11.10.8.1.8.
11.15.5.6 Zabrania się palenia na terenie pola rozgrywki 3D, terenach rozgrzewkowych i treningowych.
11.15.5.7 Żaden zawodnik nie może dotykad sprzętu innego zawodnika bez jego zgody.
11.15.5.8 Zawodnicy kolejnej drużyny, czekający na swoją kolej do oddania strzału, muszą pozostad w miejscu oczekiwania do momentu, kiedy poprzednia drużyna oddali się i stanowisko strzeleckie się zwolni. Drużyny nie mogą się komunikowad między sobą na temat odległości.
11.15.5.9 W momencie oddawania strzału, tylko zawodnik aktualnie strzelający może znajdowad się na stanowisku strzeleckim. Pozostali zawodnicy mogą stad w odpowiedniej odległości za palikiem strzeleckim.
11.15.5.10 Żaden zawodnik nie może podejśd do celu zanim wszyscy zawodnicy danej grupy nie skooczą oddawania strzałów.
11.15.5.11 Nie można dotykad strzał ani powierzchni tarczy dopóki wszystkie strzały z tego celu nie zostaną zanotowane (Artykuł 11.10.6.2.1).
11.15.5.11.5 Zabrania się wyciągania strzał zbyt wcześnie. (Artykuł 11.10.6.1.6).
11.15.5.12 W czasie naciągania cięciwy łuku, zawodnik nie może korzystad z żadnych technik, które w opinii sędziów, mogłyby spowodowad przypadkowe zwolnienie strzały i wystrzelenie jej poza strefę bezpieczeostwa czy zabezpieczenia w postaci siatek i murów. (Artykuł 11.10.7.5).
11.16 SĘDZIOWANIE
11.16.3 Obowiązkiem Sędziów jest dbanie o prawidłowy przebieg zawodów zgodny z Regulaminem i Konstytucją FITA, a także zapewniający sprawiedliwe warunki dla wszystkich zawodników.
11.16.3.6 Sędziowie zostają wyznaczeni w ilości wystarczającej dla danego wydarzenia. Do ich obowiązków należy:

Kalendarz zawodów

Ogłoszenia

Rejestracja

Regulaminy

Mapy

Ktargorie sprzetu według IFAA

Wyniki

Historia