logo Polskie Łucznictwo Terenowe 3D


System rejestracji i archiwizacji zawodów


Regulaminy -> Regulamin 3D PL

Dzięki jednemu z naszych kolegów ( nazwisko przez niego zastrzeżone ) otrzymaliśmy tłumaczenie regulaminu EAA 3D wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Pełen tekst poniżej

Wielkie dzięki !

Oryginał w  " Polisch Archery 3D"

 

Regulamin Polskiego Łucznictwa Terenowego 3D

na 2011 rok

przyjety po rozwiąznej w 2010 roku organizacji EAA

 

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

ZWIĄZEK ŁUCZNICTWA 3-D

REGULAMIN ZAWODÓW PRZED 01 01 2007

1.1.1. Zarząd EAA -D, na zebraniu Konstytuującym  EAA -D, sporządził i zatwierdził następujący standardowy regulamin turniejów.

1.1.2.Członkowie (zawodnicy i organizatorzy) EAA -D muszą działać według następujących zasad podczas organizowania i uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych turniejach 3-D.

2.TURNIEJE.

2.1.Imprezy.

2.1.1.EAA -D klasyfikuje następujące imprezy:

Puchar Europy 3-D – dwudniowy turniej, zestaw 28 różnych celów 3-D. Organizator turnieju musi zapewnić rundę finałową (6 celów 3-D).W eliminacjach należy zaaranżować dodatkowy cel (odległość 35-45m).

Zawody podstawowe –jedno- lub kilkudniowa impreza, dowolna ilość celów 3-D pod warunkiem, że jest wielokrotnością czterech.

Biatlon 3-D – turniej jednodniowy, dowolna ilość celów 3-D pod warunkiem, że jest wielokrotnością czterech, połączona z biegiem narciarskim lub przełajowym.

Runda halowa – z wykorzystaniem celów 3-D, statycznych lub ruchomych.

Inne turnieje – z wykorzystaniem dowolnej ilości celów 3-D.

Bez względu na typ imprezy (z wyjątkiem rundy halowej), teren strzelania musi być zlokalizowany w środowisku naturalnym, np. pola, wzgórza, lasy, wody.

3.ORGANIZACJA EUROPEJSKICH I REGIONALNYCH TURNIEJÓW, PUCHARU EUROPY, ZAWODÓW MIĘDZYNARODOWYCH, KRAJOWYCH I INNYCH

3.1.ORGANIZACJA ZAWODÓW.

3.1.1. Celem EAA 3-D jest standaryzacja organizacji zawodów w różnych krajach członkowskich. Z tej przyczyny te same typy celów 3-D powinny być używane na następujących imprezach:

Mistrzostwa Europy

Turnieje Regionalne (np. Mistrzostwa Krajów Bałtyckich, Śródziemnomorskich ...)

Puchar Europy

inne międzynarodowe turnieje i Puchary

3.1.2. Mistrzostwa Europy 3-D będą organizowane przez państwa członkowskie EAA 3-D co drugi nieparzysty rok.

Decyzja dotycząca wyboru organizatora zostanie podjęta przez Zarząd na corocznym zebraniu zarządu.

3.1.3. Organizacja różnych turniejów w ramach co rocznego Pucharu Europy należy do obowiązków państw członkowskich EAA 3-D (na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd na corocznym zebraniu Zarządu EAA 3-D).

3.1.4. Narodowe federacje, które dokładają starań aby utrzymać wysoki poziom

organizacji krajowych i międzynarodowych imprez, zgodnie z zasadami EAA 3-D, powinny mieć przywilej organizowania przynajmniej jednego turnieju międzynarodowego rocznie.

Każde państwo członkowskie EAA 3-D ma prawo organizować własne imprezy krajowe.

3.1.5. Zgłoszenie chęci zorganizowania turnieju międzynarodowej w nadchodzącym roku należy przedstawić Sekretarzowi Generalnemu EAA 3-D nie później niż 15 listopada bieżącego roku. Wybór zostanie dokonany przez Zarząd i zamieszczony w harmonogramie turniejów EAA 3-D.

3.1.6. Po otrzymaniu od EAA 3-D pozwolenia na organizację turnieju międzynarodowego w nadchodzącym roku, organizator musi wpłacić kaucję na konto bankowe EAA 3-D. Kaucja pokrywa koszty pobytu delegatów i sędziów i innych koniecznych wydatków. (150 euro do końca stycznia)

3.1.7. Państwa członkowskie EAA 3-D mogą organizować nieograniczoną ilość turniejów krajowych. Federacje krajowe mogą przekazywać prawa do organizacji turniejów do własnych klubów lub same organizować imprezy. Wszystkie krajowe turnieje muszą być organizowane zgodnie z wytycznymi tego regulaminu aby utrzymać wysoki standard turniejów EAA 3-D.

3.1.8. Państwa członkowskie EAA 3-D muszą przedstawić własny kalendarz turniejów

krajowych na nadchodzący rok Sekretarzowi EAA 3-D na koniec bieżącego roku. Harmonogramy poszczególnych państw członkowskich zostaną prawidłowo uporządkowane i zamieszczone w oficjalnym biuletynie EAA 3-D i na stronie internetowej.

4. USTALANIE ZASAD I NADZÓR.

4.1. SĘDZIOWIE I DELEGACI.

4.1.1. Obecność sędziów i delegatów na turnieju jest obowiązkowa. Mają za zadanie

monitoring przestrzegania przedstawionego regulaminu. Decyzje sędziów są ostateczne i wiążące dla wszystkich zawodników.

4.1.2. Komitet sędziowski EAA –D wyznacza sędziów na turnieje Europejskie, regionalne i międzynarodowe, a także turnieje Pucharu Europy. Wyznaczeni sędziowie muszą posiadać co najmniej krajową licencję.

4.1.3. Komitet techniczny EAA 3-D wyznacza delegatów technicznych na turnieje Europejskie, regionalne i międzynarodowe, a także Puchar Europy.  Są oni odpowiedzialni za kwestie dotyczące organizacji i nadzoru.

4.1.4. Sędziowie i delegaci mają posiadają prawo do interwencji i poprawy procedur turnieju zgodnie z  ustalonym regulaminem EAA 3-D. Sędziowie muszą uzasadnić swoje decyzję

przed Komitetem Sędziowskim EAA 3-D, natomiast delegaci uzasadniają swe decyzje przed Komitetem Technicznym EAA 3-D.

4.1.5. Na każdych zawodach krajowych federacja krajowa ma prawo decydować o zebraniu

się sędziów lub delegatów.

5. NAGRODY

5.1. TROFEA I MEDALE NA TURNIEJACH EUROPEJSKICH I REGIONALNYCH.

5.1.1. Organizatorzy turniejów europejskich i regionalnych mają obowiązek zorganizować ceremonię rozdania nagród dla trzech najlepszych zawodników w każdej klasie (medale) i dla najlepszych drużyn (trofea).

5.2. TROFEA, MEDALE I WYRÓŻNIENIA NA TURNIEJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH.

5.2.1. Organizator turnieju decyduje o opłacie za udział dla zawodników i rodzaju nagrody dla zwycięzców w różnych klasach. Zaproszenia muszą zawierać informacje o opłacie za udział i nagrodach.

5.2.2. Zawodnicy mogą otrzymywać nagrody specjalne. Decyzja zależy od organizatorów. Jeśli trofeum byłaby nagroda powyżej 1.100 euro, organizator ma obowiązek uprzedniego uzyskania zezwolenia EAA 3-D (od zarządu).

5.3. NAGRODY PRZYZNAWANE PRZEZ EAA 3-D

5.3.1. EAA 3-D może przyznawać specjalne nagrody za szczególne wyniki osiągnięte podczas Pucharu Europy.

 

6. UCZESTNICTWO W MISTRZOSTWACH I TURNIEJACH

6.1. UCZESTNICTWO

6.1.1. Wszyscy łucznicy, członkowie EAA 3-D, posiadający ważną licencje mogą uczestniczyć w każdej międzynarodowej imprezie organizowanej przez EAA 3-D.

6.1.2. Turnieje międzynarodowe EAA 3-D są imprezami otwartymi. Organizatorzy mogą ograniczyć ilość uczestników.

6.2. OGÓLNY REGULAMIN ZAWODÓW.

6.2.1 Wszyscy zawodnicy muszą zarejestrować się na turnieju międzynarodowym lub krajowym co najmniej na 14 dni przed datą zawodów (30 dni przed Mistrzostwami). Organizator nie ma obowiązku przyjęcia zgłoszeń po wyznaczonym terminie. Opłata za uczestnictwo dla zgłoszeń po wyznaczonym terminie zostanie zwiększona o 50%.

6.2.2. Zawodnicy muszą znajdować się na stanowisku strzelania przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem turnieju. Zarejestrowani uczestnicy, którzy spóźnili się, mogą

dołączyć do następnej grupy przy celu nr 1 jeśli w tej grupie jest mniej niż 5 osób. Strzelający nie może poprawiać nietrafionych celów, które zostaną zaliczone jako zero („0”).

6.2.3. Z grzeczności wobec innych zawodników nie należy rozmawiać z widzami, innymi grupami łuczników ani wydawać przeszkadzających odgłosów podczas gdy grupa strzela.

6.2.4. Używanie kamer na strzelnicy turnieju podczas zawodów jest zabronione. Specjalny wyjątek mogą stanowić licencjonowani dziennikarze posiadający oficjalne plakietki prasowe.

 Robienie zdjęć lub filmowanie zawodników wymaga ich zezwolenia. Zawodnicy uczestniczący w rundzie finałowej wyrażają zgodę na zdjęcia czy też filmowanie. Sędziowie mają prawo sprawdzić sprzęt i akcesoria przed rozpoczęciem turnieju. Mają prawo zażądać zmian jeśli sprzęt lub akcesoria nie są zgodne z przytoczonym regulaminem. Sędziowie mają prawo sprawdzać sprzęt i akcesoria w dowolnym czasie podczas turnieju celem określenia czy jest odpowiedni do zawodów. Naruszenie regulaminu EAA 3-D kończy się dyskwalifikacją.

6.2.5 Zawodnik otrzyma od sędziów ostrzeżenie w przypadku naruszenia przepisów.

Ostrzeżenia muszą zostać odnotowane na indywidualnych kartach zawodników. Trzy ostrzeżenia spowodują natychmiastową dyskwalifikację. Raport zostanie zgłoszony Komitetowi Zawodów niezwłocznie po zakończeniu zawodów w danym dniu dla wglądu Komitetu.

6.2.6. Karty zawodników muszą mieć miejsce na wpisy ostrzeżeń.

6.2.7. Zaśmiecanie terenu jest zabronione i spowoduje natychmiastową dyskwalifikację zawodnika, który zlekceważy zakaz.

7. STRZELNICA

7.1. Wszystkie cele (trójwymiarowe sylwetki zwierząt) muszą być umieszczone pionowo do

horyzontu. Mogą być ustawione pod niewielkim kątem, który nie spowoduje uszkodzenia celu czy też odbijania się strzał od jego powierzchni. Cele mogą być częściowo zakryte przez

gałęzie, krzaki albo liście, ale od palika muszą być widoczne całe obszary punktujące: 8,10&11/12.

Można strzelać do wszystkich stref punktujących, chyba że na paliku strzeleckim wskazano inaczej.

7.2. Wszystkie trójwymiarowe cele zostaną ustawione w niewiadomych odległościach nie dalej niż 45 m (minimum 5 m).

Maksymalnym dystansem dla gołych łuków, łuczników tradycyjnych oraz kadetów jest 27 m (30 jardów). Nie będzie palików oznaczających odległość dla klasy Mini, przewodnik grupy wybierze odpowiednie dystanse nie dalej niż paliki dla łuczników tradycyjnych.

7.3. Każdy palik i odpowiadający mu cel 3-D muszą posiadać ten sam numer.

czerwone paliki – maksymalny dystans 45 m

niebieskie paliki – maksymalny dystans 27 m

Pozycja stop (miejsce oczekiwania dla zbliżającej się grupy) musi być zaznaczona na wszystkim imprezach międzynarodowych.

7.4. Wszystkie cele muszą być ponumerowane kolejno. Tabliczki z numerami powinny mieć wielkość co najmniej 20x20 cm. Czarne numery powinny być namalowane na

żółtym tle. Tablice z numerami, umieszczone przy celach, muszą być dobrze widoczne

od palika.

7.5. Przejścia pomiędzy celami muszą być bezpieczne i łatwe do przejścia dla wszystkich

zawodników i innych ludzi na strzelnicy. Proste kierunkowskazy należy ustawić wzdłuż ścieżek konkurencji.

7.6. Wokół toru, tam gdzie to konieczne, zostaną umieszczone odpowiednie bariery, aby widzowie stali w bezpiecznej odległości wciąż mając najlepszą możliwość oglądania zawodów. Na torze wewnątrz barier będą mogły znajdować się wyłącznie osoby posiadające odpowiednią akredytację.

7.7. Strzelnice imprez międzynarodowych muszą być gotowe najpóźniej  dzień

przed turniejem tak by sędziowie i delegaci EAA 3-D mogli wykonać kontrolę, a organizatorzy mieli dużo czasu na potencjalne poprawy.

7.8. Obszar ćwiczeniowy ze znanymi odległościami powinien być zabezpieczony dla zawodników  w przeddzień i podczas turnieju. Sześć celów na dystansach 20, 25, 30, 35, 40 i 45 m uważa się za minimum.

7.9. Musi być zapewnione przynajmniej jedno urządzenie mierzące prędkość strzały (chronograf) aby łucznicy mogli w dowolnej chwili sprawdzić prędkość swojej strzały.

7.10. Na terenie zawodów musi być zapewniona obsługa medyczna w trakcie całych zawodów.

7.11. Zalecenie: organizatorzy turnieju powinni zapewnić co najmniej dwa miejsca do odpoczynku (żywność/woda) oraz toalety (np. toaleta przenośna).

7.12. Rundy finałowe muszą odbywać się w specjalnie wyznaczonych miejscach aby widzowie oraz przedstawiciel prasy mogli obserwować dostrzeliwanie.

7.13. Zasady rundy finałowej

Dystans będzie wybrany odpowiednio do kategorii.

7.13.1. Sześciu zawodników najlepszych po kwalifikacji w poszczególnych kategoriach

ma prawo do rundy finałowej..

7.13.3. Każdy zawodnik musi posiadać co najmniej sześć strzał opisanych swoimi inicjałami.

7.13.4. Łucznicy w rundzie finałowej mają trzy minuty aby ocenić dystans wszystkich sześciu celów. Łucznicy mogą sporządzać osobiste notatki. Rozmowy z innymi zawodnikami i kibicami na temat odległości są zabronione.

7.13.5. Po upłynięciu 3 minut zawodnicy muszą udać się na oznaczone stanowiska.

Zawodnicy mają jedną minutę na strzelanie na każdy cel. Start oraz koniec czasu na strzelanie będą oznaczone sygnałem dźwiękowym.

7.13.6. Do celów podchodzi dwóch sędziów (imprezy EAA) oraz osoba wyciągająca strzały.

Sędziowie pokażą wynik podnosząc tabliczkę (format A4) wskazującą

pewny wynik (0/5/8/10/12). Wynik zostanie zapisany na dużej tablicy wyników

(200x160 cm) i musi być zachowany do czasu sprawdzenia z kartami wyników. Spiker

musi poinformować kibiców przez mikrofon i jego głos podający wyniki musi zostać zarejestrowany.

7.13.7. Każdy zawodnik strzela do czystego celu. (Za wyjątkiem finałów drużynowych gdzie 4 łuczników drużyny strzela do tego samego celu). Wykluczając drużynę finałową, gdzie

czterech strzelających strzela do tego samego celu, wszystkie strzały muszą być wyciągnięte

przed następnym strzelaniem.

7.13.8. Na dużej tablicy wyników (200x160 cm) muszą być wypisane imiona i nazwiska zawodników, wyniki po rundzie kwalifikacyjnej i aktualny wynik zawodników. Wynik zawodnika z rundy finałowej jest dodawany do rezultatu po rundzie kwalifikacyjnej.

7.13.9. Strefy punktowania w rundzie finałowej są następujące: 0/5/8/10 plus 12 (pierścień środkowy 10)

7.13.10. Widzowie powinni mieć możliwość zobaczenia celu z każdego miejsca na trybunach.

7.13.11. Wszyscy zawodnicy w rundzie finałowej muszą przebywać w pewnym wyznaczonym obszarze na polu rundy finałowej do momentu aż zakończy się strzelanie.

7.13.12. Runda finałowa jest częścią turnieju. Wszyscy łucznicy zakwalifikowani do rundy

finałowej mają obowiązek strzelać w tej rundzie, w przeciwnym wypadku zostaną zdyskwalifikowani. W takim przypadku ilość finalistów zostanie uzupełniona stosownie do wyników uzyskanych w rundzie kwalifikacyjnej.

W przypadku złych warunków pogodowych sędziowie (Komitet Zawodów) muszą zadecydować czy odbędzie się runda finałowa. Jeżeli nie odbędzie się runda finałowa, wyniki z rundy kwalifikacyjnej są oficjalne i ostateczne.

7.14. Regulamin dla imprez drużynowych na Mistrzostwach Europy.

7.14.1. Drużyna Narodowa- 3 mężczyzn, 1 kobieta lub junior (dwie różne kategorie), każdy po jednym łuku.

7.14.2. Narodowa Drużyna Mieszana- 4 łuczników na krótki dystans, dwie różne kategorie.

7.14.3. Drużyny do Mistrzostw Europy muszą być zgłaszane w nieprzekraczalnym

terminie rejestracji (max 3 drużyny narodowe, 3 drużyny mieszane). Po drugim dniu

zawodów członkowie drużyny (łucznicy) muszą być zgłoszeni po nazwisku plus jedno nazwisko (łucznik) rezerwowe. Nie wolno wprowadzać zmian po zgłoszeniu.

7.14.4. Impreza finałowa odbędzie się czwartego dnia, 28 celów każdy łucznik indywidualnie z mieszanych narodów.

Finały drużynowe 6 celów po południu, 6 drużyn najlepszych po kwalifikacji ma prawo do rundy finałowej. (Ranking = wszystkie punkty 4 strzelców narodowych liczą się

do rankingu). Czas strzelania w rundzie finałowej wynosi dla wszystkich 4 strzelców jedną

minutę obok siebie do tego samego celu.

Nagrody drużynowe wieczorem w dzień DRUŻYNOWY.

Żaden łucznik nie może występować więcej niż w jednej drużynie podczas turnieju.

8. DEFINICJE KLAS I STYLÓW ORAZ REGULAMIN.

8.1. WYPOSAŻENIE

8.1.1. 5 grain (granów) na funt albo 280 FPS (stóp na sekundę) (wybierają łucznicy)

Strzały zawodnika muszą ważyć przynajmniej 5 granów na funt siły strzelania. Wagę strzał  definiuje się jako siłę szczytowego naciągu, która jest uzyskiwana w cyklu maksymalnego naciągu.

Dla zawodnika dozwolone będą 5 granowe różnice wagi. Wyposażenie będzie sprawdzane losowo.

Limit 5 granów na funt nie będzie stosowany jeśli kombinacja łuku i strzały będzie generować prędkość strzały mniejszą niż 280 FPS (stóp na sekundę), mierzoną oficjalnym chronografem znajdującym się na miejscu zawodów, z tolerancją 3 procentową na różnice miedzy chronografami. Jeżeli prędkość strzały będzie większa niż 280 FPS plus 3% (288 FPS), to wyposażenie zawodnika będzie podlegać limitowi 5 granów na funt. Strzały muszą mieć ten sam rozmiar, wagę, długość, takie samo oklejenie lotkami,  ten sam promień i podpis na pręcie.

Kiedy zawodnik zostanie poproszony o pokazanie sprzętu do kontroli, wybierze metodę jaką chce aby jego sprzęt sprawdzono. Może wybrać tylko jedną metodę (nie obie).

Sprzęt pomiarowy oficjalnego sędziego na turnieju decyduje o prędkości i wadze.

8.1.2. Śruby mocujące ramiona

Po rozpoczęciu strzelania łucznik nie może regulować śrub mocujących ramiona do czasu aż sędziowie mogą ponownie sprawdzić sprzęt po zakończeniu strzelania.

8.1.3. Celownik i kostki v-bar nie mogą rozciągać się bardziej niż 12 cali od najbliższego

punktu zamocowania na łuku.

8.1.4. Wytyczanie zakresu jest zakazane. Wszystkie dystanse muszą być oceniane gołym okiem  przez zawodnika. Korzystanie z „technik podglądu”, które korzystają z wyposażenia lub części ciała łucznika do określenia dystansu jest zabronione.

Naciąganie łuku bez strzały i kierowanie go na cel jest zabronione.

Żadne znaki (za wyjątkiem wykonanych przez producenta) na wewnętrznej stronie górnego ramienia, służące do oceny dystansu lub wykorzystania jako odniesienie dla celowania, nie są dozwolone. Reguła ta obowiązuje dla wszystkich kategorii i stylów.

8.1.5. Lornetki i lipka bez niewłaściwych znaków są dozwolone jeśli zostały sprawdzone

przez sędziego. Łucznicy mogą nosić „karty celów” pokazujące obrazek lub opis celów, do których mają strzelać, ale nie mogą robić żadnych znaków ani notatek na tych kartach.

Notatki są niedozwolone, z wyjątkiem notatek dotyczących normalnych ustawień celownika

łucznika ( wliczając notatki dotyczące kąta strzału i oceniania dystansu, itp.).

8.2. DEFINIOWANIE STYLÓW EAA 3-D

8.2.1. Men Compound – (CU mężczyźni)

Należy strzelać od czerwonego palika (mx. 45 m). Można strzelać z jakiegokolwiek compound z ruchomym celownikiem i lipko. Można używać dowolnego spustu, rękawicy, ochraniaczy palców lub nieosłoniętego palca. Można stosować wszelkie stabilizatory akcesoriów, overdraw, przeziernik, poziomicę, bączek na cięciwę, dodatkową lampkę do oświetlenia pinów.

8.2.2. Compound  (CU kobiety) należy strzelać od czerwonego palika (mx. 45 m)

Można strzelać z jakiegokolwiek compound z ruchomym celownikiem i lipko. Można używać dowolnego spustu, rękawicy, ochraniaczy palców lub nieosłoniętego palca. Można stosować wszelkie stabilizatory akcesoriów, overdraw, przeziernik, poziomicę, bączek na cięciwę, dodatkową lampkę do oświetlenia pinów.

8.2.3. Men Hunter 3D(HU / mężczyźni) należy strzelać od czerwonego palika (max 45 m).

Można strzelać z jakiegokolwiek łuku z celownikiem lub bez; można używać dowolnego spustu, rękawicy, ochraniaczy palców lub nieosłoniętego palca. Jeżeli zostanie użyty celownik, nie może mieć więcej niż 5stałych pinów lub pinów poprzecznych. Stabilizatory i kostki v-bar nie mogą rozciągać sie więcej niż 12 cali (30,5 cm) od najbliższego punktu przymocowania łuku. Można stosować overdraw (max 2 cale), przeziernik, poziomicę, dodatkową lampkę do oświetlenia pinów.

8.2.4. Compound Bare bow (CB – goły łuk) należy strzelać od czerwonego palika (max 45 m).

Łuk compound bez celownika; jedynie podstawka i button mogą znajdować się w oknie. Nie będzie żadnych znaków, które można uważać za znaki celownicze,  na łuku ani cięciwie. Nie będzie żadnego klickieru na łuku ani  cięciwie. Mogą zostać użyte tylko 12 calowe stabilizatory ale bez przeziernika i overdraw. Można używać dowolnego spustu, rękawicy, ochraniaczy palców lub nieosłoniętych palców.

8.2.5. Olympic (OL) należy strzelać od czerwonego palika (max 45 m)

Każdy typ łuku refleksyjnego z ruchomym celownikiem, stabilizatorami, kostką

v-bar, bączkiem na cięciwę i buttonem oraz klickierem. Celowniki posiadające soczewki powiększające lub nie są niedozwolone w tej klasie. Zawodnik musi strzelać w rękawicach, z ochraniaczem palców lub nieosłoniętymi palcami. (Sprzęt i styl strzelania zgodnie z zasadami FITA)

8.2.6. Traditional Recurve (łuki tradycyjne z refleksem) (TR-RB) należy strzelać od niebieskiego palika (mx. 30 jardów)

Można używać dowolnego typu tradycyjnego łuku refleksyjnego  - bez metalowego majdanu. Bez spustu, celownika, stabilizatorów, dodatkowej siły. Należy strzelać w rękawicy, ochraniaczu palców lub nieosłoniętymi palcami. Podczas strzelania łucznik musi dotykać strzały palcem wskazującym na nasadce (bez „wędrowania palcami po cięciwie”). Nie będzie żadnego klickieru na łuku ani na cięciwie. Znaczki na oknie celownika czy też cięciwie na łuku takie, że można je wykorzystać do oceny dystansu lub jako odniesienie do celowania są niedozwolone. Można używać podstawek pod strzały takich jak T300, Neet, Hoyt, Hunter, Bear lub podobne.

Każdy rodzaj strzał jest dozwolony. Strzały muszą być wykonane z tego samego materiału, mieć tą samą długość i wagę.

8.2.7. Łuki tradycyjne Longbow (TR-LB)

Należy strzelać od niebieskiego palika (mx. 30 jardów). Można używać dowolnego typu łuku longbow zdefiniowanego następująco: gdy łuk jest napięty, cięciwa dotyka tylko nasadek łuku, brak spustu, celownika, stabilizatorów i dodatkowej siły. Trzeba strzelać z rękawicą, ochraniaczem palców lub nieosłoniętymi palcami. Podczas strzelania łucznik musi dotykać strzały palcem wskazującym na nasadce (bez „wędrowania palcami po cięciwie”).  W tej kategorii nie będzie klickieru na łuku ani na cięciwie. Znaczki na oknie celownika czy też cięciwie na łuku takie, że można je wykorzystać do oceny dystansu lub jako odniesienie do celowania, są niedozwolone.

Dozwolone tylko strzały drewniane. Strzały muszą być wykonane z tego samego materiału, mieć tą samą długość i wagę.

8.2.8. Traditional Ladies (łuki tradycyjne –kobiety) (Ta klasa może zostać stworzona jeżeli w kategoriach LB i RC kobiet nie będzie wystarczającej liczby łuczniczek)

klasa dla łuczniczek, dowolny łuk tradycyjny, należy strzelać od niebieskiego palika (max  30 jardów)

8.2.9. Goły łuk (BB) mężczyźni i kobiety, należy strzelać od niebieskiego palika (max  30 jardów)

Wyposażenie jak w (FITA). wszystkie łuki tradycyjne z uchwytem metalowym.

8.2.10. Kusza (CRB) kobiety i mężczyźni / należy strzelać od czerwonego palika (mx. 45 m).

Można używać dowolny typ kuszy (refleksyjny lub compound) z pinem / poprzeczny celownik lub teleskopowy celownik z lunetką. Zabrania się używać celowników laserowych. Kusze muszą być ładowane ręcznie (dozwolona linka) i muszą posiadać button zabezpieczający. Zabrania się stosowania wieszaka celem dalszego zamocowania. Łucznicy nie mogą siedzieć podczas strzelania; łokieć nie może dotykać kolana.

Naciąg kuszy nie może przekraczać 190 funtów i prędkość nie może być większa niż 300 stóp na sekundę.

Strzały: długość promienia strzały musi sięgać do przodu ramion przed załadowaniem kuszy.

W zawodach można używać kuszy, której naciąg spustu jest większy 1300 g.

Naciąg spustu będzie mierzony i powinien być równy z ustawieniem fabrycznym.

Nie dozwala się modyfikacji ustawień fabrycznych.

 (Regulamin CRB ustalono 27.11.2004 na zebraniu BOD)

8.2.11 Primitiv bow i Horsebow (PB-HB) (łuk prymitywny i do strzelania z konia)

Łuk prymitywny – wykonany z jednego kawałka drewna) (dozwolone ścięgna), brak jakiejkolwiek podstawki pod strzałę i jakiegokolwiek okna. Kiedy łuk jest napięty, cięciwa także przechodzi przez środek symetrii łuku i ma długość do 1,6 m. Z łuku można strzelać z rękawicą, ochraniaczem palców lub nieosłoniętymi palcami. Podczas strzelania łucznik musi dotykać strzały palcem wskazującym na nasadce (bez „wędrowania palcami po cięciwie”).   Nie jest dozwolony klickier ani żadne inne urządzanie do ustalania długości naciągu. 
Dozwolone tylko strzały drewniane. Strzały muszą być wykonane z tego samego materiału, mieć tą samą długość i wagę.

 

8.3. DEFINICJA KLAS EEA 3-D

8.3.1. Zawodnik ma tyle lat ile ma 1 stycznia

8.3.2. seniorzy – 50 lat i więcej,

dorośli – od 18 do 49 lat, każdy może być zawodnikiem klasy dorośli

juniorzy – od 15 do 17 lat,

kadeci – od 12 do 14 lat – wszyscy kadeci strzelają od niebieskiego palika, max  dystans 27 m i max  siła naciągu łuku może wynosić 50 funtów

8.3.3. W przypadku kiedy będzie zarejestrowanych mniej niż pięciu zawodników w

jakimkolwiek stylu, klasie lub kategorii, sędziowie wraz z komitetem organizacyjnym przyłączą ich do podobnej grupy (kategorii). Organizator ma prawo do przydzielania nagrody

8.3.4. Minis (MIN) Dzieci powyżej 11 roku i obowiązkowy nadzór rodzica (lub inny) / należy strzelać z odpowiednich dystansów, nie dalszych niż 30 jardów. Można używać dowolnego typu łuku z celownikiem lub bez. W przypadku używania celownika, mogą być zamocowane piny, ruchomy celownik z lipko z lunetką lub bez. Można używać spustu dowolnego typu, rękawicy, ochraniacza palców lub nieosłoniętych palców. Można używać dowolnych akcesoriów (stabilizatorów, overdraw, przeziernik, poziomica, bączek na cięciwę . . .).

9. ZASADY STRZELANIA.

9.1. Od palika strzela się tylko jedną strzałą do celu. Strzała która zostanie upuszczona i może zostać podniesiona przez zawodnika gdy dotyka palika, może zostać ponownie nasadzona i wystrzelona. Każda strzała upuszczona przypadkowo lub rozmyślnie i nie znaleziona w obszarze punktującym zostaje wypunktowana jako zero („0”).  

9.2. Jest tylko jeden palik na cel i daną klasę. Tylko jeden łucznik może strzelać w danym

czasie z miejsca od palika. Łucznik musi dotykać palika częścią swojego ciała podczas strzelania.

Kusznicy muszą znajdować się na stanowisku już przed załadowaniem kuszy. Załadowanie

kuszy i nasadzenie strzały w miejscu innym niż przy paliku jest zakazane i może spowodować natychmiastową dyskwalifikację.

9.3. Grupy muszą mieć co najmniej trzech, lecz nie więcej niż pięciu zawodników. Każda grupa wyznaczy dwóch sędziów prowadzących punktację. Łucznik wymieniony jako pierwszy na liście grupy jest liderem tej grupy.

9.4. Grupie nie wolny wymijać innych grup, chyba ze sędzia da takie polecenie. w takim przypadku jedna grupa musi strzelać, policzyć punkty i wyciągnąć strzały, podczas gdy druga grupa czeka.

9.5.Z grzeczności wobec współzawodników, łucznicy maja obowiązek czekać na swoją kolejkę w pewnej odległości (3 m) od strzelającego przy paliku.

9.6. Łucznicy w każdej grupie zmieniają pierwszego strzelającego przy każdym kolejnym paliku, zachowując kolejność strzelania przez całą rundę. Dzieci (Minis) strzelają na końcu.

9.7. Pierwszy łucznik ma 90 sekund na oddanie strzału. Lider grupy decyduje kiedy pierwszy łucznik podejdzie do palika. każdy z pozostałych członków grupy ma 90 sekund na strzał. Zważywszy na czas, żaden łucznik nie może patrzyć przez lunetę na cel ze stanowiska strzelania po oddaniu strzału.

9.8. Łucznicy muszą pozostać za palikiem stanowiska do strzelania aż cała grupa ukończy strzelanie.

9.9. Wszystkie strzały muszą zostać w celu do czasu zapisania punktów. Jeżeli jest

niepewna sytuacja punktowa, musi zostać rozstrzygnięta przed wyciągnięciem jakiejkolwiek strzały z celu i nie wolno dotykać strzał do wydania orzeczenia.

9.10. Dla bezpieczeństwa i dotrzymania czasu trwania zawodów, łucznik nie będzie przechodził za cel aby szukać zgubionej strzały ani z innych powodów za wyjątkiem odzyskania strzały, którą grupa widzi.

9.11. Jeżeli podczas strzelania wystąpi usterka sprzętu, strzała zostanie policzona jako strzał Strzelający będzie miał czas do 15 minut na naprawę. Grupa ma obowiązek opuścić palik   i poczekać. Jeśli naprawa nie może być dokonana na strzelnicy, strzelający będzie miał do 30 minut na naprawę. Strzelający musi skontaktować się z sędzią. Czas będzie odliczany od

momentu kiedy sędzia przejmie karty wyników. Grupa musi czekać. Strzelający może

zmienić łuk jeden raz podczas turnieju. Na strzelnicę można wnieść tylko jeden łuk na strzelającego. Po dokonaniu naprawy strzelający będzie miał dwie strzały na przećwiczenie na celu, do którego się strzela.

9.12. W rundach finałowych nie będzie dodatkowego czasu przeznaczonego na usterki sprzętu , ale zawodnik z wadliwym sprzętem może opuścić miejsce strzelania celem naprawy lub wymienić go i wrócić aby dokończyć pozostałe strzały, jeśli pozwoli na to limit czasowy. W imprezie zespołowej w międzyczasie mogą strzelać inni członkowie zespołu.

10. ZASADY PUNKTACJI

10.1. Dla wszystkich imprez strzeleckich , na które wyrazi zgodę  EAA 3-D, punktacja musi być następująca:

11-mały okrąg wyśrodkowany w pierścieniu 10. Będzie wykorzystywane około 25 % pierścienia dziesięć. Strzała musi co najmniej dotykać okręgu. Taki wynik będzie

punktowany 11 na karcie wyników. Jeśli nie będzie pierścienia na celu, nie można policzyć.

10-kółko wewnątrz vital area (strefa życia). Strzała musi co najmniej dotykać okręgu.

8 – vital area (strefa życia) inna niż w przypadku okręgu punktowanego 10. Strzała musi co najmniej dotykać okręgu.

5- trafienie w miejsce kolorowe na ciele zwierzęcia

0- uderzenie w róg bądź w kopyto niedotykające miejsce kolorowego na ciele zwierzęcia lub inne chybienia czy też odbicia.

Runda finałowa i shoot off (dostrzeliwanie)

12 – mały okrąg wyśrodkowany w pierścieniach 10. Strzała musi przynajmniej dotykać okręgu.

10.1.1. Wynik remisowy jest liczony w następujący sposób: Pierwszy =0 (Uderzenie liczone pierwsze)=12(11) = 10 = 8 = 5, służy tylko dla rankingu.

10.2. Promień strzały musi dotykać jakiejkolwiek części linii, żeby została oceniona na

wyższą wartość. Strzała wbita w koniec nasadki strzały wbitej w tarczę będzie

punktowana jak strzała wbita w tarczę. Wszystkie strzały muszą pozostać w tarczy dopóki nie zostaną ocenione. Czas na ocenę to 150 sekund.

10.3. Strzelający dostaną oficjalne karty wyników(2) w dniu spotkania na początku każdej

rundy. Wymagane jest podwójne punktowanie.

10.4. Wszystkie informacje na karcie wyników muszą być dokładne, kompletne i poprawnie wpisane.

10.5. Przy każdym celu punktacja odbędzie się kiedy grupa skończy strzelanie. Każdy sędzia  prowadzący punktację będzie prowadził 1 kartę dla każdego strzelającego i będzie odpowiedzialny za zapisanie każdej strzały.

10.6. Każdy strzelający z grupy musi podać swój wynik głośno i wyraźnie.

10.7. Obaj sędziowie prowadzący punktację muszą porównać zapisane przez siebie wyniki przed wyciagnięciem strzał. W przypadku pomyłki, mają obowiązek natychmiast wykonać poprawki. Lider grupy musi podpisać poprawki.

10.8. W przypadku niezgodności co do wyniku na obu kartach wyników strzelającego na końcu rundy; ważny będzie najniższy wynik.

10.9. Aby otrzymać punkty, strzały muszą być wbite do celu lub świadkowie muszą potwierdzić, że przeszły i te, które wypadły mają być policzone przy zgodzie większości grupy lub ponownie wystrzelone zanim strzelający podejdą do celu. (WYJAŚNIENIE; Wszystkie strzały muszą pozostać w celu do czasu ich punktacji. Status wszystkich wątpliwych strzał musi zostać rozstrzygnięty przed wyciągnięciem jakiejkolwiek strzały z tarczy i takich strzał nie można dotykać do czasu wydania orzeczenia. Strzały wyciągnięte za wcześnie są punktowane jako zero („0”).

10.10. Status wszystkich wątpliwych strzał musi zostać rozstrzygnięty większością głosów grupy. Jeśli grupa nie zdoła osiągnąć zgody (remis), należy zawołać sędziego.

10.11. Po zakończeniu strzelania na stanowisku, wszystkie wyniki na kartach wyników muszą być czytelne, uzupełnione i podpisane. Nie można robić zmian na kartach wyników po ich podpisaniu przez sędziego prowadzącego punktację i strzelającego. Lider grupy powinien oddać karty wyników natychmiast po zakończeniu strzelania.

10.12. Jakakolwiek osoba, która dopuści się pogwałcenia powyższych reguł, może zostać

zdyskwalifikowania na imprezie i może być zawieszona w członkostwie. Osobie zawieszona w członkostwie  nie wolno uczestniczyć w żadnej imprezie pod patronatem EEA 3-D w danym roku strzeleckim lub jak postanowi zarząd EEA 3-D. Osoba zawieszona w członkostwie, która naruszy tą zasadę, może zostać zawieszona w członkostwie EEA 3-D na stałe i ze wszystkich imprez pod jej patronatem. Strzelający, który nie podporządkuje się zarządzeniom oficjalnym, zostanie zdyskwalifikowana na tej imprezie i może zostać zawieszony w członkostwie.

 

Śmiecenie lub niewłaściwe wyrzucanie śmieci będzie uważane za niesportowe.

Kalendarz zawodów

Ogłoszenia

Rejestracja

Regulaminy

Mapy

Ktargorie sprzetu według IFAA

Wyniki

Historia