logo Polskie Łucznictwo Terenowe 3D


System rejestracji i archiwizacji zawodów


Regulaminy -> Regulamin IAA

Podaję treść przetłumaczonego regulaminu dotyczącego zawodów CSP Grand Prix (w tym 14.05.2011 Jaworze i 10.09.2011 Jaworze) przy czym w zawodach organizowanych w Polsce będzie możliwość startu w kategorii COMPOUND OPEN pow. 60lbs, oraz Tadycyjny HUNTER pow 60lbs, jeżeli bedzie zgłoszonych co najmniej 3 zawodników w tych kategoriach.


Zasady organizowania zawodów (turniejów)   3D w łucznictwie na rok 20111. KATEGORIE WIEKOWE
- minis     wiek do 12 lat
- kadet     wiek od 12 do 14 lat
- junior    wiek od 15 do 17 lat
- dorosły    wiek od 18 do 50 lat
- weteran     wiek powyżej 50 lat
Minis i kadeci startują bez podziału na płeć, juniorzy i dorośli dzielą się na kategorie meżczyżni i kobiety, weterani startują bez podziału na płeć.
Wszyscy zawodnicy mogą startować w kategorii dorosłych, juniorki i kobiety mogą startować w kategorii juniorzy i mężczyżni.
Minis, kadet i junior mogą startować w kategorii o jeden stopień wyżej. 
Przy ustaleniu kategorii wiekowej w zawodach rozgrywanych w roku 2011 rozstrzygający jest wiek osiągnięty na dzień 31.12.2010.
W  Mistrzostwach Świata i Europy FITA3D startują tylko dorośli i weterani.


2.KATEGORIE   ŁUKÓW
- OL – olimpijski łuk
  bez żadnego limitu

- BB – bare bow
  Matalowy lub drewniany majdan łuku, przesuwanie palców po cięciwie (string walking) dozwolone. Łuk  musi przejść przez otwór o średnicy 12.2cm, bez limitu siły naciągu, strzały dowolne (drew, alum, carbon)

- TRRB – tradycyjny refleksyjny łuk
  Wyłącznie drewniany majdan, palce muszą dotykać końca strzały (nasady),
podstawka  dozwolona, stabilizator  (tłumik) max 13cm, max. Siła naciągu 60lbs, strzały dowolne (jak BB)

- TRLB – long bow
  Wyłącznie drewniane strzały z naturalnymi piórkami(lotkami), palce muszą dotykać końcówki strzały, podstawki niedozwolone, minimalna długość łuku ze zdjętą cięciwą to 150cm dla kobiet i 160cm dla mężczyzn.
Nasadki plastikowe dozwolone.

- PBHB –  luk
   Wyłącznie drewniane strzały z naturalnymi piórkami(lotkami), palce muszą        dotykać końcówki strzały, podstawki niedozwolone,

- CU – bloczkowy łuk bez limitu
   Jest dozwolony dowolny osprzęt
- HU – bloczkowy łuk Hunter
Dozwolony tylko jeden stabilizator (tłumik) max 30 cm, celownik  max 5 pinów , max  sila 70 lbs , poziomica w celowniku dozwolona , 
- Kołczany na strzały mocowane do łuku są dozwolone jedynie w kategoriach sprzetowych  TRRB,TRLB,HU
-  We wszystkich łukach i wszystkich kategoriach nie są dozwolone żadne (z wyjątkiem oryginalnych) graficzne znaki, malowania majdanów i wewnętrznych stron ramion umożliwiające mierzenie albo ocenę odległości.

-   Ze względu na problemy związane z ustawą o broni w roku 2011 nie będą organizowane zawody z udziałem kuszy.
- Strzały muszą być podpisane nazwiskiem zawodnika albo tylko inicjałami na promieniu strzały,max. Średnica strzały to 9,3mm a grota 9,4mm3.ODLEGŁOŚCI  I BEZPIECZEŃSTWO
- bialy palik max 10 m , minis
-niebieski palik max 30 metrów , kadeci,BB,TRRB,TRLB,PBHB
-czerwony palik max 45 metrów , OL,CU,HU

- Dopuszcza się organizowanie zawodów z ilością celów od 20 aż do 30 tarcz 3D po jednej strzale do każdej tarczy ( w zależności od warunków terenowych i możliwości organizatora)
- Zawody muszą być organizowane według zasad :
a) wszystkie strzały mają być oddawane na zewnątrz okręgu trasy zawodów b) strzelnica ćwiczebna musi być zabezpieczona  i usytuowana w sposób pozwalający kontrolować każdy strzał.
- Kombinowane zawody 2D z 3D można organizować z minimalnie 14 tarczami ( 7+7), strzelając trzy strzały do każdej tarczy. 

- Wszystkie zawody muszą być organizowane według ogólnie znanych wcześniej ogłoszonych regulaminów i rozpisów informacyjnych  zawodów.
- Jeżeli nie jest podane inaczej w rozpisach zawodów, we wszystkich  turniejach mogą brać udział tylko zawodnicy z opłaconą licencją IAA lub z licencją krajową PL 3D

5 KALENDARZ  ZAWODÓW
- Kalendarz zawodów przygotowuje zarząd Federacji,za kalendarz odpowiada
  Prezes federacji.
- Podstawą umieszczenia zawodów w kalendarzu jest przygotowanie informacji materialno – technicznej i organizacyjnego zabezpieczenia przez przyszłych organizatorów, dogodny teren i niezbędne socjalne obiekty (dobry dojazd,parkowanie,socjalne zaplecze,wyżywienie,zakwaterowanie, schronienie w przypadku nieprzyjaznej pogody,zabezpieczenie medyczne,informacja o pomocy  gmin i urzędów lokalnych )
- Kalendarz głównych zawodów na rok następny, musi być gotowy najpóźniej do końca roku bieżącego.

6.RODZAJE ZAWODÓW 3D
- zawody pucharowe ( GRAND PRIX )
- mistrzostwa kraju
- zawody międzynarodowe

MOŻLIWE W PRZYSZŁOŚCI

- Federacja 3D i Polski Związek Łuczniczy powieża organizacje zawodów łuczniczym klubom.Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg zawodów.
-Sędziów na zawody deleguje PZŁucz.
7.KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE ZAWODÓW
-Komunikat przygotowuje organizator.Komunikat  musi być ogłoszony najpóźniej 1 miesiąc przed dniem zawodów.
- Komunikat organizacyjny powinien zawierać :
Nazwa zawodów– organizator i współorganizator(jeżeli jest) , data i miejsce  wspórzędne GPS , typ zawodów , ilość celów -tarcz , imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za przebieg zawodów (organizator,sędzia główny,....),adres do wysyłania zgłoszeń , program zwodów , kategorie wiekowe i sprzętowe , wysokość startowego , sposób wplaty  ,mapka , informacje o wyżywieniu , zakwaterowaniu , regulamin zawodów , termin przysyłania zgłoszeń ,zmiany regulaminu obowiązujące na dane zawody.

8.ZGŁOSZENIA NA ZAWODY
- Zgłoszenia muszą być przesyłane zgodnie z datami podanymi w komunikacie organizacyjnym,rozstrzyga data stempla pocztowego lub data wysłania e-maila.
- Zgłoszenia przysyła klub za swoich członków,albo każdy zawodnik sam za siebie .
- Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko , kategorię wiekową , numer licencji, kategorię łuku , narodowość (dla zagranicznych zawodników).
- Zgłoszenia o innej treści nie będą uznawane.
- Zawodnik może się wygłosić z zawodów najpóźniej do losowania grup. Jeżeli się tak nie stanie,organizator nie musi zwrócić opłaty startowej.
- Jeżeli zawodnik wysle zgłoszenie,albo na zawody zgłosi się po terminie zamknięcia zgłoszeń organizator ma prawo żądać od zawodnika startowego zwiększonego o 50 %.Jeśli zawodnik nie bedzie tego akceptował,nie będzie mógł startować.


9.STARTOWE I ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH
- Wysokość startowego ustala organizator.
- Zalecana wysokość opłaty startowej  60 eurocentów/tarcza
- W cenie startowego nie jest przewidziany posiłek ani napoje chyba że organizator ustali inaczej.- Zawodnicy i inni uczestnicy turniejów, biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, przy czym muszą stosować sie do poleceń organizatora i zachowują wszystkie zasady bezpieczeństwa .

- Dzieci do 12 roku mogą uczestniczyć w zawodach tylko pod opieką rodziców,albo dorosłej osoby za nie odpowiedzialnej. Opiekun nie może podczas zawodów opuścić swojego podopiecznego i musi się stosować do poleceń kierownika grupy, organizatora tak jakby był zawodnikiem.
- Dzieci od 12 do 15 lat są przydzielane do grup z minimum dwoma osobami dorsłymi i respektują polecenia kierownika grupy.
- Zakazane jest używanie napojów alkocholowych i innych środków odużających podczas trwania zawodów, na trasie a także na strzelnicy terningowej.
- Palenie jest dozwolone tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
- Organizator ma prawo zakazać zawodnikowi uczestnictwa w zawodach i usunąć go z trasy lub ze strzelnicy treningowej jeżeli jest ewidentnie pod wpływem alkoholu albo innej niebezpiecznej substancji.
- Wykluczonemu zawodnikowi nie jest zwracane startowe.
- Usunięty z powodu alkoholu zawodnik nie ma prawa do jakichkolwiek odwołań ani protestów.10.ORGANIZACJA , SZTAB ORGANIZACYJNY I JEGO POWINNOŚCI
-Administracyjne centrum zawodów przygotowuje organizator w wygodnych pomieszczeniacz tak,aby mogło bez problemu pracować w przypadku nieprzyjaznej pogody.
- Pomieszczenie rejestracji zawodników i liczenia wyników(odbiór wypełnionych metryczek punktowych) musi być oznaczone.
- Informacje dotyczące zawodów muszą być umieszczone na tablicy informacyjnej w dobrze widocznym i dostępnym miejscu
- Na tablicy informacyjnej muszą być umieszczone regulaminy,porządek zawodów,mapka areału,mapka okręgu z podanymi numerami celów,kontakty na funkcyjne osoby,wykaz zgłoszonych zawodników,lista startowa-rozlosowane grupy,listy wyników,inne informacje nap.zakwaterowanie,dojazd,......
- Za przebieg zawodów odpowiada organizator (porządek,bezpieczeńswo,sportową i społeczną równość) . Uczestnicy zawodów(zawodnicy,opiekunowie,goście,widzowie,....)są zobowiązani respektować polecenia organizatora i kierować się nimi.

- Organizacyjny sztab ustala i powołuje organizator zawodów a jego członkami są:
- Organizator zawodów
- Kierownik zawodów
- Sekretarz
- Konferansjer
- Osoby stawiające trasę z celami i strzelnicę ćwiczebną.
- Sędzia główny i sędziowie pomocniczy.
- Sanitariusz lub lekarz 
- Zaleca się żeby wszyscy członkowie sztabu organizacyjnego byli jednakowo ubrani lub oznaczeni tak aby byli łatwo rozpoznawalni pośród innych uczestników zawodów.

-Kierownik zawodów wraz z Organizatorem przygotowuje komunikat organizacyjny i w odpowiednim czasie go udostępnia, zabezpieczy umieszczenie informacyjnych tablic kierunkowych umożliwiających łatwe dotarcie do miejsca rozgrywania zawodów, organizuje sztab , zabezpiecza potrzebne pozwolenia, wykonuje rozlosowanie, kontroluje wyliczenie wyników i dekoracje zwycięzców, z Sędzią Głównym przyjmuje reklamacje i protesty, zabezpiecza ogłoszenie wyników,
-Sekretarz zawodów: jest  najbliższym współpracownikiem Kierownika, prowadzi całą pisemną dokumentację i przygotowuje wyniki.
-Osoba ustawiająca trasę  i strzelnicę rozgrzewkową: odpowiada za techniczną stronę trasy i za jej bezpieczeństwo,trasę musi postawić według regulaminu i zasad stawiania okręgu zawodów. Dopilnowuje  bezpiecznego ustawienia strzelnicy ćwiczebnej i kieruje strzelaniami na niej albo to zadanie powieża pouczonemu członkowi sztabu organizacyjnego. Współpracuje z Sędzią Głównym przy kontroli koła zawodów i usuwa ewentualne niedociągnięcia, obznajomi zawodników z przebiegiem trasy zawodów , wyrysowuje mapkę przebiegu trasy i umieszcza ją na tablicy informacyjnej, razem z członkami sztabu organizacyjnego odprowadzi zawodników na stanowiska.
-Sędzia główny: skontroluje wraz z osobami stawiającymi trase, okrąg zawodów ,odpowiada jednocześnie za to,że trasa  jest bezpieczna i  postawiona według  regulaminu i zasad  stawiania turniejowego okręgu a podczas zawodów dopilnowuje dotrzymywania postanowień regulaminu , dba o bezpieczeństwo, rozpatruje spory i reklamacje, ma prawo wykluczyć z zawodów zawodników rażąco naruszających  przepisy i  bezpieczeństwo(alkohol, niebezpieczne zachowanie),powołuje również sędziów pomocniczych.
- Lekarz lub sanitariusz zawodów : opatruje drobne zranienia , zabezpiecza ewentualny przejazd zranionych do szpitala.


11.LOSOWANIE, ROZPOCZĘCIE  I  ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW,LISTA WYNIKÓW,OGŁOSZENIE WYNIKÓW
- Rozlosowanie  grup  wykonuje Organizator albo Kierownik zawodów.
- W jednakowych grupach może być najwięcej 6 zawodników.
- Sugeruje się zestawiać tak skład grup, aby w niej byly równomiernie zastawione wszystkie kategorie sprzętowe, dla płynnego przemieszczania się grup po okręgu.
- Jest wskazane,aby w grupie byli wraz z doświadczonymi zawodnikami również mniej doświadczeni.
- Zawodnik,który był czytany jako pierwszy,jest wyznaczony kierownikiem grupy i odpowiada za przebieg zawodów w grupie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     dopilnowuje rotacji strzelców na stanowiskach i dokonuje zapisów do metryczek punktowych, odpowiada za prawidłowe wypełnienie metryczek i ich terminowe oddanie organizatorowi.
- Grupy startują ze  stanowisk z takim samym numerem z jakim grupa była wylosowana.
- Osoba stawiająca trasę zpoznaje zawodnikw z przebiegiem  okręgu przed rozlosowaniem grup i razem ze swoimi pomocnikmi odprowadza zawodników na ich stanowiska
- Start turnieju ogłasza organizator wyrażnym głośnym sygnałem(wystrzał albo syrena)  do max 30 minut od ukończenia rozlosowania.
- Zawodnicy,którzy ukończyli zawody podsumowują punktowe karty i bez zwłoki oddają je  organizatorowi .
- Udział w zawodach uważa się za zakończony w momencie wystrzelenia ostatniej strzały ,albo gdy sędzia główny zakończył zawody ze względu na okoliczności niepozwalające dokończyć zawody w normalny sposób. Zakończenie takie jest ogłoszone wyraźnym głośnym sygnałem 3x następującym po sobie.
- Zawody uważa się za ważne,gdy było odstrzelone ponad 50% tarcz.
- Organizator  w zależności od ilości zawodników jednak nie później niż 1godzinę po oddaniu ostatniej metryczki, ogłosi wyniki zawodów w postaci listy z zestawieniem wyników w poszczególnych kategoriach,
- Zawodnicy mają 10 minut na podanie ewentualnych protestów
- Protesty przyjmują Kierownik zawodów i Sędzia Główny,oni także mają ostateczny głos w ich rozstrzyganiu
- Definitywna lista wyników jest zamknięta  do 20 minut po ogłoszeniu pierwszej listy wyników.
- Organizator ma prawo nie przyjąć wypełnionej nieprawidłowo lub niepodpisanej metryczki
- W zawodach gdzie się zapisuje wyniki do dwóch  metryczek ,muszą być oddane obie karty,
Jeżeli  brakuje jednej karty, dany zawodnik nie powinien być kwalifikowany (jednak decyduje o tym sędzia głowny) 
- Zawody uważa się za zakończone po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród zwycięzcom.
- Oryginały metryczek i list wyników archiwizuje organizator przez okres minimum 1 roku.
- Protokół z zawodów musi zawierać:nazwę i date zawodów, imiona i nazwiska zawodników,kategorie sprzętowe i wiekowe,numery  licencji, liczbę trafień 11,10,8,5,0, i uzyskany wynik


12. ZASADY PUNKTOWANIA 
      GRAND PRIX 2011
- Zawody są jednodniowe
- Ilość tarcz może się wachać od 24 do 30 ( w zależności od ukształtowania terenu i możliwości organizatora)
- Do łącznej klasyfikacji są liczone 4 najlepsze wyniki, wraz z finałowym
- Na każdych zawodach jest następująca punktacja:  1miejsce -30 punktów , 2- 27 , 3- 24 , 4- 21 , 5- 18 , 6- 15 , 7- 12 , 8- 9 , 9- 6 , 10 miejsce - 3 punkty

- Komunikat organizacyjny musi być ogłoszony min 21 dni przed rozpoczęciem zawodów
- Zamknięcie zgłoszeń następuje 4 dni przed rozpoczęciem zawodów
- W zawodach używa się 2 metryczek dla każdego zawodnika (muszą być dokłodnie wypełnione , podpisane i obie oddane)
- Organizatorom zezwala się tzw. motywacyjne dekorowanie minis i kadetów (jeżeli nie jest spełniony warunek  min 3 zawodników w kategorii)
- Juniorzy i dorośli są dekorowani medalami jeżeli są min 3 osoby w danej kategorii
- Nagrody są w gestii organizatora,minimalnie jednak medale dla 3 pierwszych miejsc,na których będzie nazwa zawodów miasto i data.14. UBIÓR UCZESTNIKÓW ZAWODÓW
- Zaleca się ubiór sportowy w zależności od pory roku i warunków pogodowych.
- Jest konieczne, aby zawodnicy byli przygotowani na nagłe zmiany w pogodzie
- Obuwie uczestników powinno być pełne, sportowe do terenu.
- Przy ubraniu maskującym muszą być używane refleksyjne kamizelki(samochodowe)
- Dla dobra zawodników, sędziów i organizatorów przypomina się o konieczności zabierania na trasę wody i przekąsek energetycznych (paluszki,czekolady,keksy,....)


15. DODATKOWE ATRAKCJE: Organizator może przygotować dla uczestników różne społeczno – kulturalne lub sportowe wystąpienia i atrakcje a za ich przebieg w pełni odpowiada.
Są również mile widziane różne komercyjne , instruktażowe i techniczne pokazy dystrybutorów sprzętu łuczniczego , strojów i innych towarów.Jaworze: 27.11.2010

Kalendarz zawodów

Ogłoszenia

Rejestracja

Regulaminy

Mapy

Ktargorie sprzetu według IFAA

Wyniki

Historia